artikel

Commissaris en corporatie, wees gewaarschuwd

bouwbreed

Woningcorporaties zullen hun interne inrichting drastisch moeten veranderen door de voorgenomen wijziging van de Woningwet. Door misstanden binnen deze sector, denk hierbij aan de Vestia-affaire, acht de regering wijziging van de wetgeving noodzakelijk om een goede governance binnen woningcorporaties te waarborgen.

De belangrijkste wijzigingen zijn een verruiming van de aansprakelijkheid van commissarissen, de verplichte voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor bepaalde bestuursbesluiten en de kwaliteitseisen voor bestuurders en commissarissen. Zo mag een bestuurder van een woningcorporatie geen andere functie hebben bij de eigen woningcorporatie of bij andere woningcorporaties.

Voor de commissaris is de belangrijkste wijziging de verruiming van zijn of haar aansprakelijkheid. Er komt een wettelijke grondslag voor de woningcorporatie om haar commissarissen aansprakelijk te kunnen stellen. Volgens de nieuwe bepaling kan een commissaris aansprakelijk zijn als hij onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend en de woningcorporatie daardoor schade heeft geleden. Deze bepaling is onmiddellijk van toepassing met de inwerkingtreding van de wetgeving. Commissarissen moeten hiermee rekening houden en het is verstandig voorzorgsmaatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het afsluiten of aanpassen van een aansprakelijkheidsverzekering. Ook kan de woningcorporatie vrijwaring of decharge verlenen aan de commissaris. Deze voorzorgsmaatregelen beschermen overigens niet in alle gevallen, bijvoorbeeld niet in het geval van onbehoorlijke taakvervulling door grove schuld.

De wetswijziging past in een meer algemene tendens om aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen aan te scherpen. Met de wijziging wordt natuurlijk ook tegemoetgekomen aan de publieke opinie omtrent woningcorporaties en haar functionarissen.

De corporaties krijgen één jaar om hun statuten aan te passen maar kunnen hierop nu al anticiperen. Vooral commissarissen doen er goed aan nog eens kritisch naar hun taakvervulling te kijken en zo nodig voorzorgsmaatregelen te treffen tegen eventuele aansprakelijkheid.

Reageer op dit artikel