artikel

Bouwrijp maken kan vergund vóór omgevingsvergunning

bouwbreed

Op 12 juni 2013 (zaaknummer: 201209737/1/A1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan over onlosmakelijke samenhang van activiteiten volgens de Wabo, die van belang is voor de praktijk.

Het betrof een omgevingsvergunning voor onder meer het bouwrijp maken van gronden ten behoeve van de realisering van de tunnel voor de A4, waaronder het ophogen en egaliseren van het maaiveld en voorbelasten van de gronden met een zanddepot. De bouwwerkzaamheden voor de verdere invulling van het gebied (de inrichting van Park A4) waren niet in de vergunning meegenomen. B&W hebben ook vergunning verleend voor het planologisch strijdig gebruik, te weten het bouwrijp maken en de bouw van 3 luifels en een zettingsvrije plaat. De omgevingsvergunning heeft geen betrekking op de (latere) inrichting van het projectgebied en evenmin op de bouw van de drie luifels en de plaat zelf.

Appellanten vinden dat het bouwrijp maken van de gronden onlosmakelijk is verbonden met de verdere invulling van het gebied en de aanvraag omgevingsvergunning daarom ook had moeten zien op de inrichting van het park en op de bouw van de luifels en de zettingsvrije plaat omdat die activiteiten naar hun mening noodzakelijk zijn om het project te realiseren. De Afdeling gaat daar niet in mee wat het bouwrijp maken betreft. Weliswaar is het bouwrijp maken gericht op de bouw en aanleg van Park A4, maar het bouwrijp maken gaat daaraan vooraf en dus zijn die activiteiten fysiek van elkaar te scheiden en daarom is er geen sprake van onlosmakelijke samenhang.

Wat de bouw van de luifels en de zettingsvrije plaat betreft stelt de Afdeling appellanten wel in het gelijk: de bouw daarvan is immers tevens het gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan. Hier is dus wel sprake van onlosmakelijke samenhang. De Afdeling vernietigt het besluit daarom in zoverre maar laat de rechtsgevolgen in stand omdat inmiddels (25 april 2013) artikel 2.7 lid 1 van de Wabo is gewijzigd. Die wijziging houdt in dat de activiteit planologisch strijdig gebruik wel voorafgaand en los van de overige activiteiten kan worden aangevraagd. Hierdoor is het mogelijk om de activiteit planologisch strijdig gebruik en andere activiteiten waarop dat gebruik betrekking heeft, achtereenvolgens vergund te krijgen.

Reageer op dit artikel