artikel

Actieteam zorgt juist wel voor heldere rollen

bouwbreed

Actieteam zorgt juist wel voor heldere rollen

Het Actieteam private kwaliteitsborging en bouwregelgeving is een doodlopende zijweg ingeslagen, stellen Nico Scholten (Expertisecentrum Regelgeving Bouw) en Rob de Wildt (Rigo Research en advies) in Cobouw van 3 september. Deze constatering is onjuist, vindt Harry Nieman, het voorstel van ERB/Rigo kent juist een grote weeffout.

Op 2 september hebben ERB en Rigo een bijeenkomst georganiseerd waarin geprobeerd werd de verschillen te benadrukken tussen de voorstellen van het Actieteam, het visiedocument van de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Vbwtn) en de voorstellen van ERB/Rigo. De vergeleken documenten hebben echter verschillende doelstellingen, zodat er appels met peren werden vergeleken.

Maar de conclusies die getrokken werden verschilden nauwelijks van de conclusies van het Actieteam en pasten ook goed in de visie van Vbwtn.

De belangrijkste conclusie was dat het bouwbedrijfsleven verantwoordelijk is voor de geleverde kwaliteit en daar hoort het voldoen aan de bouwregelgeving bij. Dat is het bouwbedrijfsleven nu al, maar vanwege de niet heldere rollen in het huidige bouwproces komt daar in de praktijk te weinig van terecht. Het voorstel van het Actieteam zorgt juist wel voor duidelijke rollen. Het bevoegd gezag (de gemeente) is en blijft verantwoordelijk voor de ruimtelijke vergunning en kijkt dus naar de inpassing in het bestemmingsplan, veiligheidsaspecten voor de omgeving en eventueel welstand. Verder ziet de gemeente er op toe dat een bij de risicoklasse van het project passend kwaliteitsborgingssysteem wordt ingezet. De opdrachtgever geeft kort voor de start van de bouw aan dat het bouwplan in orde is en dat ook de nodige overleggen hebben plaatsgevonden. Deze simpele melding is voldoende om te mogen starten. Tijdens de bouwfase controleert de opdrachtgever of er gebouwd wordt volgens het plan, en als het project gereed is wordt een dossier ingediend waaruit blijkt dat er is voldaan. Dit dossier is van belang voor toekomstige verbouwingen. Het volgens de eisen inleveren van dit dossier levert automatisch de toestemming op om het gebouw in gebruik te nemen. Verschillende deskundigen uit de bouw- en woningtoezicht praktijk wezen ERB en Rigo op de weeffout in hun voorstel, namelijk dat het bevoegd gezag het ingeleverde dossier gaat beoordelen. Dat vraagt om het in stand houden van een deskundig technisch apparaat en dat zou de kosten voor het toezicht sterk verhogen. Het is juist de bedoeling dat de leges omlaag gaan als de technische toets door bouw- en woningtoezicht vervalt.

Een andere conclusie die gedeeld wordt is dat we op risico’s gebaseerd moeten controleren. Dat kan ook al met het huidige Bouwbesluit. Het is goed mogelijk om voor de meest risicovolle projecten door deskundigen (zowel uit het publieke als het private domein) maatwerkoplossingen uit te werken. Voor de eenvoudige projecten zouden ontwerpers en bouwers moeten kunnen volstaan door te verklaren dat zij een voorbeeld hebben gevolgd. Ook kan een prototype één keer beoordeeld worden en vervolgens alleen controleren op een correcte montage. In het rapport van het actieteam is vaak het woord proportionaliteit gebruikt, maatwerk en geen overbodige controles. Uitgangspunt in de plannen is dat een kwaliteitssysteem robuust is en dat helder is wie verantwoordelijk en dan aansprakelijk is.

Tot slot. Het besef is wel dat er nog veel moet gebeuren, vandaar de term routekaart. De kwartiermakers zullen goed moeten luisteren naar de praktijk, naar zowel de consumenten (de leek) als de deskundigen. Ze zullen valkuilen zoals bureaucratie moeten vermijden. Door met elkaar (zowel uit het publieke als uit het private domein) samen te werken gaan we op weg naar betere kwaliteit voor lagere kosten.

Harry Nieman, trekker van het Actieteam private kwaliteitsborging en bouwregelgeving.

Een uitgebreide versie van deze reactie is te lezen op www.actieagendabouw.nl.

Reageer op dit artikel