artikel

Onwerkbare situatie

bouwbreed Premium

Aannemers zien zich in de praktijk nogal eens geconfronteerd met onredelijke opdrachtgevers door wie veelvuldig en uitputtend en soms zelfs op onheuse wijze overleg wordt gevoerd over de wijze van uitvoering van werkzaamheden. In de ogen van zo’n opdrachtgever deugt het allemaal niet. Tegelijk worden in afwijking van het bestek vele wijzigingen opgedragen met bijbehorende inzet, tijd, materiaal en vaak onverplicht extra werk, waarbij betalingsachterstanden geen uitzondering zijn. Hoeveel moet een aannemer eigenlijk accepteren?

In het onderhavige geval was de maat vol (LJN:BZ3304, Hof ’s-Gravenhage, 05-03-2013). Dit naar aanleiding van het zoveelste onaangename gesprek, maar nu met de echtgenote van de aannemer, die dat gesprek als kwetsend en bedreigend had ervaren.

Daarop trok aannemer de opdracht resoluut in en heeft hij de overeenkomst van aanneming eenzijdig ontbonden vanwege de ontstane onwerkbare situatie.

Het Hof heeft bevestigd dat van een aannemer in dergelijke omstandigheden in redelijkheid niet langer de verdere uitvoering van de overeenkomst kan worden gevergd.

Het Hof vond daarbij niet doorslaggevend wat partijen ten aanzien van de technische uitvoering van een vloer hadden afgesproken. Het Hof achtte wel doorslaggevend, dat toen de afspraak – naar de mening van opdrachtgever – niet naar behoren was uitgevoerd, de opdrachtgever opnieuw aan zijn ongenoegen uiting heeft gegeven op een wijze die aannemer en diens echtgenote niet behoefde te accepteren. Nu daarmee het laatste restje vertrouwen op het in goed overleg zoeken naar een oplossing was verdwenen – en niet te voorzien was dat hierin nog verandering zou komen – was de aannemer volgens het Hof gerechtigd om de aannemingsovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden voor het gedeelte dat deze nog niet was uitgevoerd. Gelet op de geëscaleerde onderlinge verhoudingen kon in redelijkheid niet meer van aannemer worden verlangd dat het werk zou worden afgemaakt.

De ontbinding brengt mee dat aannemer niet meer gehouden was de werkzaamheden af te maken waarbij de vordering van opdrachtgever tot verhaal van kosten om het werk af te ronden werd afgewezen. Voorts wees het Hof de gevorderde kosten van herstel van beweerdelijke gebreken aan reeds uitgevoerde werkzaamheden af. Ook een opdrachtgever dient zich nu eenmaal te gedragen.

Reageer op dit artikel