artikel

Inkopen van waarde

bouwbreed

Het economische en maatschappelijke belang van bouwwerken en het bouwen staan de laatste tijd terecht steeds meer in de schijnwerpers. Ook de sociale impact en de gevolgen voor het milieu, de omgeving en grondstoffengebruik worden almaar kritischere factoren waarop beoordeeld wordt.

De vele aspecten die aan bouwopgaves kleven vergen steeds meer en doortastender communicatie met de markt en alle betrokkenen om tot gedragen oplossingen te komen die waarde opleveren, van technische tot belevingswaarde. De inkoop van waarde is daarmee een cruciale functie geworden. Niet in de laatste plaats in het publieke en semi-publieke domein. En niet in de laatste plaats in de huidige tijd waarin gebruikers en burgers via allerlei soorten van participatie als co-creatorsworden beschouwd. Zeker als aanbestedingsmethodieken ‘best value’ propageren en afgezet worden tegen ‘traditionele methodieken’ mag je toch veronderstellen dat ze 1) een volwaardig ‘waardespectrum’ afdekken en zich niet beperken tot de klassieke kosten-tijd-kwaliteit, en 2) communicatie rondom bouwopgaves verruimen en niet minimaliseren. Hetgeen paradoxaal genoeg als unieke succesfactor wordt genoemd van het Performance Information Procurement System. Een deel van de verklaring ligt waarschijnlijk in de Angelsaksische achtergrond van deze en vergelijkbare methodieken waardoor ze wellicht gestoeld zijn op een ander besef van waarde, publiek belangen, en de omgang en communicatie met betrokkenen bij bouwopgaves. Het zou goed zijn om aan te sluiten bij de reflectie en aanbeveling van een van de onderzoekers om vanaf de start kritisch(er) te zijn op de werking en de resultaten van de methodiek (en de wijze waarop de bedenker die presenteert). De aanbeveling luidt dat opdrachtgevers meer ruimte geven aan aanbieders (en laten we daar gebruikers en burgers als co-creators aan toevoegen) om waarde (in de breedste zin van het woord) toe te voegen aan de geboden oplossing.

Reageer op dit artikel