artikel

Vernietiging van arbitraal vonnis lukt zelden

bouwbreed

Wie niet tevreden is met en arbitraal vonnis kan proberen dit vernietigd te krijgen. De rechtspraak laat echter zien dat deze poging zelden slaagt.

Met de keuze voor arbitrage is de overheidsrechter nog niet uit beeld. Als bijvoorbeeld een arbitraal vonnis niet volgens de regels tot stand kwam, kan worden getracht het vonnis te vernietigen ex-art. 1065 Rv. Vernietiging is alleen mogelijk als een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt; het scheidsgerecht in strijd met de regels is samengesteld of zich niet heeft gehouden aan zijn opdracht; het vonnis niet is ondertekend of niet met redenen omkleed of tot stand kwam op een wijze die strijdt met openbare orde of goede zeden.

In de casus waarover de rechtbank Rotterdam op 22 mei 2013, LJN: CA1243, besluit, wordt vernietiging van een NAI vonnis vergeefs voorgesteld. Betoogd wordt dat het scheidsgerecht zich niet aan zijn opdracht heeft gehouden en dat het vonnis niet met redenen omkleed is.

Uitgangspunt, aldus de rechter, is dat volgens vaste jurisprudentie terughoudendheid moet worden betracht bij vernietiging. Het mag immers niet gaan om een verkapt hoger beroep. Het algemeen belang bij een effectief functionerende arbitrale rechtspleging brengt mee dat slechts in sprekende gevallen wordt ingegrepen in arbitrale beslissingen. Niet beslist wordt dus op de vraag of het vonnis juist is.

Beide gronden worden afgewezen. Het beroep op het zich niet houden aan de opdracht omdat niet vast-staat dat eiseres dat in de arbitrale procedure al heeft betoogd. En het beroep op ontbreken van motivering, omdat wel degelijk een te volgen redenering in het vonnis is opgenomen. Bovendien is onjuiste en dus ondeugdelijke motivering, als die er zou zijn, onvoldoende grond om het arbitrale vonnis te vernietigen. Dat arbiters niet expliciet ingaan op alle standpunten en stukken, leidt evenmin tot oordeel dat sprake is van een zó gebrekkig vonnis dat het met een geheel ongemotiveerd vonnis gelijk moet worden gesteld.

De uitspraak lag in de lijn der verwachtingen en is mijns inziens ook terecht. Is een arbitraal vonnis volgens de regels tot stand gekomen, dan moet het afgelopen zijn. Wie zich het recht wil voorbehouden in hoger beroep te gaan, moet of de arbitrale procedure zo inrichten of niet voor arbitrage kiezen.

Reageer op dit artikel