artikel

Samen opgroeien

bouwbreed

In Cobouw van 14 juni 2013 werd al verwezen naar het proefschrift van Sander Lenferink, met de welluidende kop ‘Rijkswaterstaat controleert te veel’.

Het geval was dat publiek-private samenwerking voor de aanleg van snelwegen vaak stuit op grote controledwang bij Rijkswaterstaat. Het fnuikende is dat daardoor aanbiedende partijen weinig ruimte krijgen om goedkopere oplossingen aan te dragen, waarvoor pps juist bedoeld is, en daardoor niet goed uit de verf komen. In concurrentiegerichte dialoog hebben aanbieders ook de neiging om kennis af te schermen, uit angst voor verlies van concurrentievoordeel. Dan ben je eigenlijk weer terug bij af; dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het zal de transactiekosten aan vraag- en aanbodzijde ook doen oplopen; dat kan ook niet de bedoeling zijn. Een van de conclusies van het onderzoek is dat ondanks dat geïntegreerde contracten zoals design-build-finance-maintain behoorlijk ingeburgerd zijn geraakt, betrokkenen – niet in de laatste plaats van opdrachtgeverszijde – nog altijd moeten wennen aan de bijbehorende rolverdeling. Er is overigens niets mis met betere koppelingen en versterkte interactie en samenwerking tussen marktpartijen en publieke opdrachtgevers. Niet in de laatste plaats dat marktpartijen de vraag-achter-de-vraag en de publieke kaders volledig begrijpen, en opdrachtgevers zinnig kunnen reageren op alternatieve oplossingen van marktpartijen. Het is voor het onderlinge leereffect ook zinnig om samen ervaringen uit te wisselen en te wennen aan nieuwe verhoudingen tussen vraag en aanbod. Nieuwe samenwerkingsvormen stellen ook nieuwe randvoorwaarden. Een van de randvoorwaarden om de ontwikkeling zuiver en effectief te houden voor alle partijen is om de resultaten te meten, en die als lessen mee te nemen in volgende projecten. Last but not leastis leren ook afleren, zoals al te starre detailsturing en coördinatie, zeker als het om nieuwe mogelijkheden voor samenwerking gaan, die ruimte behoeven om tot wasdom te komen.

Reageer op dit artikel