artikel

Ongezonde markt: welk medicijn is nodig?

bouwbreed Premium

Ongezonde markt: welk medicijn is nodig?

Op 22 mei kwamen op uitnodiging van Vernieuwing Bouw ’s morgens vroeg zo’n veertig mannen en vrouwen uit de top van de bouwsector bijeen om tijdens een ontbijt met elkaar van gedachten te wisselen. Onderwerp: de ‘gezondheid’ van de markt. Gert Dral was erbij en doet verslag.

Belangrijke, maar niet verrassende constateringen die onze markt al enige tijd het predicaat “ongezond” bezorgen waren:

– De algemene economische situatie, de toenemende werkloosheid (wat zich naar verwachting ook in 2014 nog zal voortzetten) en de daarmee samenhangende groeiende onzekerheid met als gevolg: aarzeling bij consumenten voor wat bestedingen betreft; potentieel werk dat daardoor niet op de markt komt.

• Forse bezuinigingsoperaties aan overheidszijde met als direct gevolg: krimpende volumes aan overheidsopdrachten.

• Terughoudendheid bij banken waar het gaat om verstrekken van (woning)financieringen.

• Steeds weer terugkerende discussie over aftrek van hypotheekrente. Daar helpt geen lieve premier (met enthousiaste aanbevelingen) aan.

• Nog steeds te veel (traditionele) capaciteit voor de hoeveelheid werk die wel op de markt komt. Gevolg: te lage prijzen.

• Te veel regels op allerlei fronten die belemmerend werken (vergunningen, financiering, inkoop/uitbesteding).

Daarnaast werd er toch ook een aantal positieve tendensen benoemd:

• Bouwers zijn zich meer en meer aan het ontdoen van het imago van louter capaciteitsleverancier.

• Opdrachtnemers gaan zich meer concentreren op wat de klant echt wil.

• Bij uitvragen krijgt het criterium ‘kwaliteit’ steeds meer gewicht.

Desalniettemin bleef per saldo het gevoel over de huidige markt er een van ‘behoorlijk ongezond’.

Vrijdenkers

De vraag die aan de tafels dan ook nadrukkelijk aan de orde kwam was: wat kunnen wij er met elkaar (opdrachtgevers en opdrachtnemers) op korte termijn aan doen om te zorgen dat de patiënt zijn ziekte achter zich gaat laten? Daarover ontsponnen zich ook intensieve discussies. Er waren gelukkig veel optimistische vrijdenkers.

Een van mijn tafelgenoten vertelde hoe hij onlangs de reconstructie van zijn tuin (privé) had uitbesteed. Dat proces bleek heel simpel te zijn verlopen; hij had een bekende hovenier gevraagd om een offerte. Argumenten:

• Ik ken hem.

• Ik weet dat hij goede kwaliteit levert en dat hij transparant is over de prijs.

• Ik weet dat als er naderhand nog iets moet worden nagelopen, hij zonder gezeur weer terug komt.

Overigens, een van de inleiders op die vroege morgen slaakte tijdens zijn ontboezemingen over de markt de verzuchting: “Kon ik maar weer op basis van open boek werken”.

Kennelijk hebben wij het met elkaar inmiddels wel erg moeilijk gemaakt bij het uitbesteden en realiseren van werk. Naast de eerder genoemde, meer conjuncturele oorzaken voor de ‘ongezondheid’ van onze markt is met name dat uitbesteden toch wel een lastige en tijdrovende bezigheid geworden. Niet in de laatste plaats door alle regelgeving die daarop van toepassing is en door de wijze waarop die regelgeving wordt geïnterpreteerd. Processen dreigen te verstarren en opdrachtnemende partijen worden mede daardoor niet genoeg aangemoedigd om met creatieve initiatieven te komen. Wij komen op die manier niet uit de neerwaartse spiraal.

Dat gevoel werd bij mij nog eens versterkt toen ik zaterdag 1 juni in de krant het bericht las dat er bij overheden zo’n 1 miljard euro klaar ligt voor de bouwsector. Hoe is het mogelijk dat in deze tijd, waar de werkloosheidscijfers je elke dag weer schrik aanjagen, zo’n geldstroom niet op gang gebracht wordt? Op die manier zou vanuit de overheden toch een zeer welkome katalyserende impuls ontstaan.

De oplossing ligt vast niet in meer regelgeving, nee, wat mij betreft zouden wij toe moeten naar een ander medicijn meer ruimte zoeken en meer ruimte geven, naar co-creatie, samenwerking op basis van kwaliteit, een goede prijs en gewoon fatsoen. Daarop selecteren en vervolgens werken op basis van open boek. Dat verhaal van die hovenier was zo gek nog niet.

Gert Dral, Lid van het bestuur van Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel