artikel

Twistpunten over herstelwerk

bouwbreed

Wanneer zich binnen een garantietermijn gebreken voordoen aan het door een aannemer uitgevoerde werk, twisten partijen vaak over de vraag op welke wijze de gebreken hersteld dienen te worden en of de lopende garantietermijn door de herstelwerkzaamheden opnieuw aanvangt. De Raad van Arbitrage deed uitspraken over deze twee twistpunten.

In een uitspraak van 12 maart 2013 (nr. 34.287) heeft de opdrachtgever zich op het standpunt gesteld dat de door de aannemer uit te voeren herstelwerkzaamheden dusdanig van aard dienen te zijn, dat het werk door de herstelwerkzaamheden weer in dezelfde staat wordt gebracht als bij aanvang van de garantietermijn. De arbiter wijst dit standpunt af. De arbiter oordeelt namelijk dat de herstelwerkzaamheden van dien aard dienen te zijn dat de gebreken goed en deugdelijk verholpen worden. Dat bij de herstelwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van (volgens de opdrachtgever) ‘lapmiddelen’ en het gegeven dat zich door deze lapmiddelen na het verloop van de garantietermijn nieuwe gebreken kunnen voordoen, leidt volgens de arbiter niet tot de slotsom dat de gebreken niet goed en deugdelijk worden hersteld. Evenwel merkt de arbiter op dat niet van goed en deugdelijk herstel kan worden gesproken indien de levensduur van het werk wordt verminderd door de herstelwerkzaamheden.

In diezelfde uitspraak en in een uitspraak van 6 december 2012 (nr. 80.497) laat de Raad zich ook uit over de vraag of door het uitvoeren van herstelwerkzaamheden de garantietermijn opnieuw gaat lopen. De opdrachtgever stelt zich in beide uitspraken namelijk op het standpunt dat dit het geval is. Ook dit standpunt wordt in beide uitspraken door arbiters afgewezen. Zij oordelen dat in zijn algemeenheid een aannemer de goede hoedanigheid van een werk slechts gedurende een bepaalde periode (de garantietermijn) heeft gegarandeerd. In dat verband is de aannemer niet gehouden langer dan deze periode in te staan voor de goede hoedanigheid van het werk. Na de herstelwerkzaamheden vangt de garantietermijn dan ook niet opnieuw aan, maar loopt hij gewoon door. Uit andere uitspraken blijkt evenwel dat uitzonderingen op dit standpunt mogelijk zijn.

Met betrekking tot aanspraken op herstel buiten de garantietermijn merkt de arbiter in zijn uitspraak van 6 december 2012 nog op dat een dergelijke aanspraak alleen slaagt indien het gebrek al tijdens de garantietermijn was gemeld en eventuele al uitgevoerde herstelwerkzaamheden ondeugdelijk zijn uitgevoerd.

Reageer op dit artikel