artikel

Grijpt de klant de macht?

bouwbreed

Recentelijk lanceerden Neprom en Aedes eigen inkoopvoorwaarden voor de adviesopdracht: het Model Basisopdracht Adviseurs. Het model verklaart De Nieuwe Regeling 2011 van toepassing maar wijkt op tal van punten daarvan af.

Met het model lijken de brancheorganisaties van projectontwikkelaars en corporaties, mogelijk ingegeven door de marktomstandigheden, het vuur te hebben geopend tegen De Nieuwe Regeling. Opdrachtgevers lijken zich af te vragen of de positie van architecten en ingenieurs in het bouwproces te veel is doorgeschoten. Worden adviseurs door het model buiten spel gezet?

Het model bevat enkele in het oog springende wijzigingen ten opzichte van De Nieuwe Regeling. Zo is een derdenbeding opgenomen ingevolge waarvan de adviseur niet alleen tegen zijn opdrachtgever zal hebben in te staan voor zijn ontwerp, maar ook tegen de aannemer die het beding aanvaardt. Het model schrijft verder voor dat de adviseur de opdrachtgever dient te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van zijn opdracht.

Het aansprakelijkheidsregime uit De Nieuwe Regeling is in het model grotendeels verlaten; de aansprakelijkheid van de adviseur is niet meer beperkt tot aan het bedrag van de advieskosten. Het model schrijft een aansprakelijkheidsbeperking voor van € 1 miljoen bij opdrachten tot € 10 miljoen. Daarboven geldt een aansprakelijkheidsbeperking van € 2,5 miljoen. De aansprakelijkheidsduur is ook aanzienlijk verruimd. Zo vervalt de aansprakelijkheid van de adviseur niet eerder dan 6,5 jaar na oplevering (er is niets geregeld voor tussentijdse beëindiging) en 10,5 jaar ingeval van ernstige gebreken.

Een ander in het oog springend verschil is dat de regeling voor tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever is vereenvoudigd; de opdracht kan na iedere fase door opzegging worden beëindigd. De opdrachtgever is dan slechts gehouden te betalen naar de stand van het werk ten tijde van de opzegging van die betreffende fase.

Het model geeft de opdrachtgever, tot slot, meer handvatten om in te grijpen in het oorspronkelijke ontwerp van de adviseur. Daarbij zij opgemerkt dat het recht van de adviseur op verzet tegen verminking of aantasting niet overdraagbaar is, ook niet via het model.

Geconcludeerd kan worden dat het model een reactie is op De Nieuwe Regeling. Of de nieuwe inkoopvoorwaarden ook een rechtvaardige balans zullen bieden tussen de belangen van opdrachtgevers en die van adviseurs, hetgeen door de opstellers is beoogd, valt te bezien. Het is daarbij overigens de vraag of het model tijd gegund is om dit uit te wijzen. Vanuit de markt is immers al aangegeven dat wordt gewerkt aan nieuwe, paritaire, voorwaarden voor de rechtsverhouding opdrachtgever-adviseur.

Reageer op dit artikel