artikel

Foutje geen bezwaar

bouwbreed

De bestuursrechter hoeft niet elk foutje in een besluit dat is genomen door een overheidsorgaan, af te straffen met een vernietiging van dat besluit. In de Algemene wet bestuursrecht is de mogelijkheid opgenomen voor de bestuursrechter om gebreken in besluiten van de overheid te passeren (art. 6:22).

In de zaak die hier wordt aangehaald, maakt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, gebruik van deze mogelijkheid.

De mogelijkheid om gebreken te passeren is in januari dit jaar verruimd. Behalve gebreken in vormvoorschriften kan de bestuursrechter ook schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel passeren. Dat betekent dat ondanks dat gebrek een besluit in stand kan worden gelaten door de rechter. Dit is echter alleen mogelijk als blijkt dat de belanghebbenden in kwestie daardoor niet wordt benadeeld. Het laatste betekent dat moet komen vast te staan dat bij naleving van de norm geen ander besluit zou zijn genomen. Deze verruiming was eerst alleen opgenomen in de Crisis- en herstelwet en daarmee beperkt van toepassing en is nu algemeen van toepassing met de verruiming van art. 6:22 in de Awb.

Door de gemeenteraad is een bestemmingsplan vastgesteld (ABRvS 10 april 2013, nr. 201110983/1/T1/R3). Het bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Daarna is het akoestisch onderzoeksrapport op twee punten verduidelijkt met een addendum. Het college heeft het addendum opgestuurd aan de bewoners van woningen waarvoor een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in verband met het plan zou worden verleend. Is er nu sprake van een gebrek (onzorgvuldige besluitvorming omdat er informatie ontbrak bij ter inzage legging)? Ja, aldus de afdeling bestuursrechtspraak. De afdeling ziet evenwel aanleiding dit gebrek te passeren (destijds nog op grond van art. 1.5 Chw). Volgens de afdeling is de belanghebbende niet benadeeld nu het addendum is opgestuurd naar de belanghebbenden en dit addendum binnen de termijn in de mondelinge zienswijze is betrokken. Daarbij neemt de afdeling in aanmerking dat het addendum maar een beperkte correctie op het ter inzage gelegde akoestisch onderzoek betreft.

Reageer op dit artikel