artikel

Uitleg van na een aanbesteding tot stand gekomen overeen komst

bouwbreed Premium

Er zijn verschillende manieren om een overeenkomst uit te leggen. Daarbij maakt het ook nog verschil of de overeenkomst tot stand komt na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure of niet. Dit onderscheid speelde in de zaak waarover de Bossche rechtbank oordeelde op 29 maart 2013, LJN: BZ6000.

De van een UAV-GC 2005-opdrachtnemer bestaat naast het realiseren van een bouwwerk ook uit het in meer of mindere mate ontwerpen daarvan. In UAV-GC 2005-verband rijst met enige regelmaat de vraag wat de vrijheid is van de opdrachtnemer. Zo ook in deze zaak, het geschil zich toespitst zich op de vraag wat de status is van het concept Voorlopig Ontwerp en de vraag in hoeverre BAM bij zijn ontwerp daarvan mag afwijken.

De rechter stelt voorop dat voor het oordeel over dit geschil de overeenkomst het vertrekpunt is. Daar komt voorts bij dat deze overeenkomst het resultaat is van een Europese aanbesteding die aan strikte regels is gebonden om eerlijke concurrentie tussen de inschrijvers zoveel mogelijk te waarborgen. De aanbestedingsrechtelijke beginselen geldend voor de gunningsprocedure werken door bij de uitleg van de overeenkomst. Het kan niet zo zijn dat BAM door een voor hem gunstige uitleg achteraf alsnog wordt bevoordeeld ten opzichte van andere inschrijvers.

Er is dus geen ruimte voor uitleg volgens de zogenaamde Haviltex-norm. Bij die norm komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Tegenover die norm staat de strikte uitleg volgens de CAO-norm, waarbij de bewoordingen, gelezen in het licht van de gehele tekst van de overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn. Kortom bewoordingen tegenover interpretatie daarvan is de hoofdregel.

Dat brengt de rechter tot het oordeel dat de woorden van de overeenkomst duidelijk bepalen, dat de status van het concept Voorlopig Ontwerp is. Ook is aangegeven dat het werk aan de eisen voortkomend uit deze bindende documenten dient te voldoen.

Dat het concept Voorlopig Ontwerp de basis is voor nadere uitwerking rechtvaardigt evenmin de conclusie dat daarin dus geen minimumeisen zijn opgenomen en dat daarvan mag worden afgeweken. De vrijheid die BAM wel heeft, is om verbeteringen aan te brengen.

Reageer op dit artikel