artikel

Blijf het aantal woningen gelijk?

bouwbreed

Het college van B en W van Hilvarenbeek (hierna: het college) heeft een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een voormalig postkantoor tot winkel en appartement. Centrumplan e.a. (hierna: Centrumplan) voeren aan dat het college niet bevoegd was met art. 4 aanhef en lid 1 onderdeel a, van Bijlage II Bor van het bestemmingsplan af te wijken omdat het aantal woningen dan gelijk dient te blijven.

Moet bij de bepaling van het aantal woningen worden gekeken naar de feitelijke situatie of naar de bebouwingsmogelijkheden van het bestemmingsplan? (ABRvS 27 maart 2013, zaaknr. 201205601/1/A1)

Zoals de Afdeling eerder met betrekking tot de krachtens art. 20, lid 1, aanhef en onder a, sub 1, van het Bro 1985 te verlenen vrijstelling, heeft overwogen, moet ter bepaling of het aantal woningen gelijk blijft, geen aansluiting worden gezocht bij de feitelijke situatie maar bij de bebouwingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. De tekst van de Wabo en het Bor noch de geschiedenis van de totstandkoming daarvan, bieden grond om ten aanzien van een omgevingsvergunning die met toepassing van de Wabo wordt verleend, anders te oordelen.

Centrumplan verwijst naar de planvoorschriften. Op grond hiervan is alleen een woning toegestaan bij de functiewisseling van een geluidongevoelige bestemming (zoals een postkantoor) naar een geluidgevoelige bestemming, indien de gevelbelasting minder bedraagt dan 50 dB(A) en het college heeft onderzocht of aan dit voorschrift wordt voldaan.

Het college heeft in dit geval de geluidsbelasting niet onderzocht. Er is dus niet aannemelijk gemaakt dat zal worden voldaan aan een geluidbelasting van 50 dB(A) aan de gevel en daarmee staat niet vast of het bestemmingsplan een woning ter plaatse toelaat.

Omdat het college niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat het realiseren van woningen op grond van de bebouwingsmogelijkheden van het bestemmingsplan is toegestaan, zodat met het verlenen van de omgevingsvergunning het aantal woningen gelijk blijft (als bedoeld in art. 5, lid 1 van Bijlage II Bor) was het college niet bevoegd met toepassing van art. 4 aanhef en lid 1, onderdeel a, van Bijlage II Bor af te wijken van het bestemmingsplan.

Reageer op dit artikel