artikel

Transactieverliezen door komst nieuwe Aanbestedingswet

bouwbreed

Binnenkort worden de nieuwe aanbestedingsregels van kracht. Meer ruimte en aandacht voor het mkb, en meer nadruk op economisch meest voordelige inschrijving (emvi).

De verschuivingen ogen sympathiek. Met de eerste aanpassing wordt gehoor gegeven aan de wens van de sector. De tweede volgt een trend die al enige tijd geleden is ingezet en ook aansluit bij de opvattingen in Brussel. De ruimte voor het mkb wordt vooral geschapen door een verbod op clustering en de opdracht tot uitvlechten van werk naar percelen. Voor de aanbieders zijn er vereenvoudigingen in de procedures zoals uniformeringen en eigen verklaringen. De nieuwe regels bevatten verder vooral aanscherpingen die de organisatielast van de opdrachtgever verzwaren. De aanbesteders w0rden tot meer verplicht. Aanbesteders moeten bijvoorbeeld Tenderned gebruiken, meer motiveren, uitleggen, een klachtenloket inrichten, meer volgens regels en voorgeschreven procedures werken. Eén en ander vraagt meer werk en oplettendheid van de aanbesteders. In het algemeen kun je stellen dat de positie van de aanbesteder ten opzichte van de aanbieders er kwetsbaarder en niet sterker op geworden is. De wens om meer genuanceerd aanbestedingsgedrag uit te lokken heeft in de regels tot termen en verwoordingen geleid die in de aanbestedingspraktijk nadere invulling zullen moeten krijgen (zoals: redelijke verhouding, zwaarwegende argumenten). Dat is een voorbode vo or meer inzet, tijd en kosten waarin via juridische wegen concreetheid zal worden gezocht. In een tijd waarin gemeenten en overheden reorganiseren en krimpen, krijgen ze er met deze nieuwe aanbestedingsregels (veel) extra werk bij. De vraag is of dat gaat lukken. Het alternatief voor de aanbesteder is gemotiveerd de emvi te vermijden en op laagste prijs te selecteren. Lijstjes met verdedigbare motiveringen zullen snel circuleren. Dit toont het huidige spanningsveld. Enerzijds is de wens de overheid te verkleinen, anderzijds wordt meer van de overheid verwacht. De centrale overheid schuift taken naar de decentrale overheid. Die is in permanente reorganisatie en kan de impulsen aan nieuw beleid en regels nauwelijks bolwerken. Als de verhelderingen via juridische weg gezocht worden, stapelen de transactieverliezen zich op. In deze complexe materie helpt redelijkheid de praktijk meer vooruit dan rechtmatigheid.

Reageer op dit artikel