artikel

Onderzoeksverplichting bij abnormale lage aanbiedingen?

bouwbreed

Met de aanhoudende crisis in de bouw komt het regelmatig voor dat partijen onder de kostprijs inschrijven op aanbestedingen om zo de kans te vergroten de opdracht binnen te halen.

Met deze handelwijze zien partijen die wél marktconform hebben ingeschreven, opdrachten aan hun neus voorbij gaan. In aanbestedingsprocedures stellen de partijen die wel markconform hebben ingeschreven dan ook met regelmaat dat inschrijvingen die niet marktconform zijn, door de aanbestedende dienst als abnormaal laag ter zijde hadden moeten gelegd.

Op grond van artikel 56 Bao kan de aanbestedende dienst een abnormaal lage aanbieding terzijde leggen. Voordat de aanbestedende dienst hiertoe overgaat moet hij eerst de inschrijver in de gelegenheid stellen de (mogelijk abnormale lage) prijs toe te lichten. Het betreft echter een discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende dienst: er bestaat geen verplichting voor de aanbestedende dienst om een abnormaal lage aanbieding buiten beschouwing te laten. In beginsel kunnen andere inschrijvers dan ook niet verlangen dat de aanbestedende dienst gebruik maakt van haar onderzoeksbevoegdheid (en een inschrijving afwijst omdat deze abnormaal laag is), nu dit louter ter beoordeling van de aanbestedende dienst is.

De Rechtbank Amsterdam (LJN: BZ1986) oordeelde onlangs dat dit anders is, indien in de aanbestedingsdocumenten wordt aangegeven onder welke omstandigheden de aanbestedende dienst van haar onderzoeksbevoegdheid gebruik zal maken.

In deze zaak had de aanbestedende dienst in de nota van inlichtingen aangegeven dat hij van zijn onderzoeksbevoegdheid gebruik zou maken wanneer hij het vermoeden had dat sprake zou zijn van een onevenredige lage tariefaanbieding, op basis waarvan niet kan worden verwacht dat daaraan een marktconforme prijs ten grondslag ligt.

Tenzij de aanbestedende dienst zichzelf een onderzoekverplichting oplegt, heeft nog steeds te gelden dat afgewezen inschrijvers zich niet kunnen verzetten tegen abnormaal lage aanbiedingen. En zelfs wanneer er sprake zou zijn van een onderzoeksverplichting, blijft het voor de afgewezen inschrijver moeilijk om aan te tonen dat sprake is van een abnormaal lage inschrijving.

Reageer op dit artikel