artikel

Per 1 juli nieuwe eisen aan bouwproducten

bouwbreed

De Europese Verordening voor het verhandelen van bouwproducten vervangt op 1 juli 2013 de Europese Richtlijn bouwproducten. Martin Degen vertelt wat er verandert.

Voor steeds meer bouwproducten is op grond van de Europese Richtlijn bouwproducten (89/106/EEG) de CE-markering ingevoerd. Met de CE-markering wordt de veiligheid van bouwproducten voor consumenten en het milieu gewaarborgd en wordt de vrije handel binnen de Europese grenzen bevorderd. De Richtlijn bouwproducten richt zich op de Europese fabrikant of zijn gevolmachtigde.

De CE-markering en de bijbehorende gegevens op een bouwproduct bevatten informatie over de eigenschappen van het desbetreffende bouwproduct. De producteigenschappen dienen te zijn vastgesteld volgens geharmoniseerde Europese normen (EN-normen). Een fabrikant is verplicht om de opgegeven producteigenschappen van het bouwproduct volgens de EN-norm(en) te testen.

Onder bouwproducten worden producten of kit (een bouwproduct met ten minste twee afzonderlijke componenten) verstaan die worden vervaardigd en in de handel worden gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen.

Per 1 juli aanstaande treedt de Bouwverordening 305/2011 in werking. Voor bouwproducten zijn de mechanische weerstand en stabiliteit, de brandveiligheid, de hygiëne, gezondheid en milieu, de veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik, de bescherming tegen geluidshinder, de energiebesparing en warmtebehoud en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen de fundamentele eisen van de Verordening 305/2011.

Prestatieverklaring

De fabrikant van een bouwproduct dient op grond van de samengestelde technische documentatie (dossier) van zijn bouwproduct een prestatieverklaring op te stellen en de CE-markering aan te brengen. Een prestatieverklaring formuleert de prestaties van bouwproducten met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificaties. De fabrikant dient er verder voor te zorgen dat bij serieproductie van bouwproducten de aangegeven prestaties (prestatieverklaring) gehandhaafd blijven.

Alleen wanneer een bouwproduct voldoet aan de van toepassing zijnde geharmoniseerde norm(en) of in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling mag de fabrikant een prestatieverklaring opstellen.

Daarnaast brengt de fabrikant op zijn bouwproduct, en wanneer niet mogelijk op de verpakking of in een bijgevoegd document, een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatie aan. Op voornoemde wijze vermeldt de fabrikant ook zijn naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en zijn contactadres. De fabrikant voegt bij zijn bouwproduct duidelijke instructies en informatie aangaande de veiligheid in de taal van de gebruiker toe.

Een fabrikant van een bouwproduct kan een schriftelijke overeenkomst met een Europese gemachtigde aangaan. Deze gemachtigde houdt de prestatieverklaring en de technische documentatie van een bouwproduct beschikbaar voor nationale toezichtautoriteiten. Op met reden omkleed verzoek van voornoemde autoriteiten zal de Europese gemachtigde de betreffende documentatie verstrekken ten einde aan te tonen dat het product conform de prestatieverklaring is en ook aan andere toepasselijke voorschriften voldoet. Daarnaast verleent de Europese gemachtigde medewerking aan eventuele maatregelen ter uitschakeling van de risico’s van het bouwproduct.

Importeur

Zowel de importeur als de distribiteur mogen alleen een bouwproduct op de Europese markt brengen die aan de voorschriften van de Verordening 305/2011 voldoet. Daarnaast brengt de importeur op het bouwproduct zijn naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en zijn contactadres aan. De importeur of distribiteur voegt bij het bouwproduct een duidelijke instructie en informatie aangaande de veiligheid in de taal van de gebruiker toe. De importeur en distribiteur van een bouwproduct zijn voorts verantwoordelijk voor een correcte opslag en transport.

Reageer op dit artikel