artikel

Wiens algemene voorwaarden?

bouwbreed Premium

“Op eerste aanvraag stellen wij kosteloos een exemplaar ter beschikking.” Deze zin staat vaak in de voetregel van offertes. Bijvoorbeeld voorafgegaan door: “Prijsopgaven en leveringen geschieden volgens de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992).”

Het doel is duidelijk. Aannemer wil algemene voorwaarden, hier de AVA 1992, op de overeenkomst van toepassing verklaren. Maar is die vermelding op papier afdoende?

De vraag of – en zo ja wiens – algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijft een onderwerp van tal van procedures. Reden is dat in algemene voorwaarden belangrijke onderwerpen zijn geregeld. Te denken valt aan aansprakelijkheidsbeperkingen, vervaltermijnen maar ook regelingen over geschillenbeslechting. In de AVA 1992 is een arbitraal beding opgenomen: partijen leggen hun geschil voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Om er zeker van te zijn dat dit arbitrale beding ook daadwerkelijk standhoudt, moet de opdrachtgever wél de redelijke mogelijkheid hebben gehad kennis te nemen van dit beding. De vraag rijst of dit het geval is wanneer aannemer volstaat met de vermelding dat de algemene voorwaarden op eerste aanvraag kosteloos ter beschikking worden gesteld. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft zich kort voor de jaarwisseling over deze vraag gebogen.

In de procedure heeft opdrachtgever betwist dat arbiter bevoegd was om kennis te nemen van het geschil. Hij stelde dat de AVA 1992 hem nimmer ter hand zijn gesteld en hij dus niet op de hoogte was van het arbitrale beding daarin. Opdrachtgever heeft het beding buitengerechtelijk vernietigd. Aannemer verweerde zich. Hij stelde dat op alle offertes en facturen consequent verwezen is naar toepasselijkheid van de AVA 1992. Bovendien hadden partijen al vaker zaken met elkaar gedaan. Tot slot heeft aannemer er nog op gewezen dat opdrachtgever een professionele beheerder in onroerende zaken is, die beroepshalve heel goed bekend is met de AVA 1992. Het mocht allemaal niet baten. Hoewel op grond van jurisprudentie wellicht een andere uitkomst mogelijk was geweest, heeft arbiter in dit geval aannemer bij vonnis van 13 december 2012 in het ongelijk gesteld en zich onbevoegd verklaard. Als intussen geen verjarings- of vervaltermijnen zijn verstreken, kan aannemer alsnog een procedure beginnen bij de rechtbank. Een dure les. Dit kan worden voorkomen door altijd de algemene voorwaarden direct bij de offerte mee te sturen, bij voorkeur mét ontvangstbewijs.

Reageer op dit artikel