artikel

Panta Rhei, alles verandert 
ook op het juridische vlak

bouwbreed

Een nieuw jaar is altijd een goede aanleiding voor veranderingen. Ook op het juridische vlak is dat het geval. Zo was het de bedoeling dat wij vanaf 1 januari aan de slag zouden kunnen met de nieuwe Aanbestedingswet. Zoals bekend is de inwerkingtreding daarvan vooralsnog het lot beschoren van de meeste goede voornemens: het komt er wel maar nu nog even niet. Het verantwoordelijke ministerie mikt nu op april 2013.

Het is echter de vraag of april wordt gehaald, nu de Raad van State net voor de jaarwisseling een nog niet openbaar gemaakt advies heeft uitgebracht dat nog van invloed kan zijn op de daadwerkelijke datum van inwerkingtreding. Aanbesteders en marktpartijen moeten dus nog even van het BAO en BASS uitgaan.

Een andere in het oog springende verandering op het juridische vlak is de totale geografische herindeling van de rechterlijke instanties. Per 1 januari 2013 kent Nederland geen negentien rechtbanken meer maar nog maar tien. Door het op een laat moment ingrijpen van de Tweede Kamer in de herzieningsplannen zal dit aantal overigens op korte termijn weer naar elf stijgen. Het nu gevormde arrondissement Oost-Nederland wordt dan namelijk weer gesplitst in een arrondissement Gelderland en een arondissement Overijssel. Het aantal gerechtshoven daalt van vijf naar vier. Bij deze herziening gaat het overigens vooral om een functionele integratie van rechtbanken (en hoven). De plaatsen voor rechtszittingen blijven grotendeels gelijk en ook goeddeels gehandhaafd.

Voor de schrijvers van aanbestedingsstukken is de benaming van de bevoegde instantie voor (aanbestedings)geschillen nog wel een aandachtspunt. Zo heet de Rechtbank ’s-Hertogenbosch inmiddels ‘Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats ‘s-Hertogenbosch’ en gaat de Rechtbank Arnhem nu door het leven als ‘Rechtbank Oost-Nederland, zittingplaats Arnhem’, waarbij deze laatste benaming op enig moment weer zal veranderen in ‘Rechtbank Gelderland, zittingplaats Arnhem’.

De laatste verandering waar ik op wil wijzen is de in deze krant al meer besproken overgang van de RVOI-geschillen (betreffende raadgevend ingenieurs) naar de Raad van Arbitrage. Hoewel hiermee afscheid wordt genomen van een instituut, is het een logische stap dat de taken van de Raad van Arbitrage zich steeds meer uitbreiden over de verschillende bouwactiviteiten.

Ik wens u een goed jaar!

Reageer op dit artikel