artikel

Grote rol voor or bij duurzaamheid

bouwbreed

De ondernemingsraad kan een grote rol spelen op het gebied van duurzaamheid. Het kan de bouw zelfs uit het slop halen, denken Caroline Peek, Jaap Jongejan en Robbert Coops.

Duurzaamheid is een belangrijke onderwerp. Ook in de bouw. Toch dreigt dit thema achter de horizon te verdwijnen nu de crisis in de bouw alleen maar toeneemt. Zonder opportunistisch of idealistisch te zijn kan duurzaamheid de bouw juist uit het slop halen. Duurzaam ondernemen levert immers belangrijke economische voordelen op, maar dat zal dan binnen een bouwonderneming wel gedragen moeten worden. Niet alleen door directie, management of specialisten, maar zeker ook door de ondernemingsraad.

De term duurzaamheid is een ongrijpbaar en helaas af en toe wat onbegrijpelijk containerbegrip. Dat is jammer en onnodig, want niet alleen de concrete effecten maar ook de kansen in de bouw zijn na enige inventarisatie en overleg goed in beeld te krijgen. Daarvoor is vaak geen kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig, maar wel een quick scan gebaseerd op gezond verstand en kennis van bouwzaken. Wat zijn mogelijkheden en risico’s bij veranderingen, investeringen en initiatieven die specifiek of meer generiek gericht zijn op duurzaamheid? En hoe zit dat met vervangingsinvesteringen? Leveren die winst of verlies op in termen van veiligheid, gezondheid, milieu of carrièreperspectief? Kortom, werk aan de winkel, zeker ook voor ondernemingsraden en vakbonden. Of om in de terminologie van de Wet op de ondernemingsraden te blijven: “De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen in verband met het milieu”.

Maar hoe kan een ondernemingsraad in de bouw nu echt invulling geven aan die ‘bevorderende’ taak? Welke mogelijkheden zijn er om ‘duurzaam ondernemen’ of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op de agenda te zetten? Welnu, dat wordt geregeld via het initiatiefrecht en het adviesrecht. Maar er zijn ook andere vormen, al dan niet wettelijk verankerd, waarop duurzaamheid beter geborgd kan worden binnen een bouwonderneming. Een ondernemingsraad zou dan wel een helder perspectief moeten geven op grond van intern commitment, ervaring en praktijkkennis. De rol van de leden van zo’n ondernemingsraad bij het strategisch beleid van de onderneming zou daardoor overigens kunnen toenemen. Natuurlijk staat ook hier het belang van de werknemers, binnen de context van het wettelijk kader en uiteraard verder ingevuld vanuit het ondernemingsperspectief, centraal. De relatie met eigen arbeidsomstandigheden, (interne) milieubeleid, governance, veiligheid en gezondheid is logisch en functioneel.

Natuurlijk, situaties zullen per sector en per bouwonderneming verschillen, maar er zijn veel overeenkomsten. Er zullen altijd concrete relaties zijn tussen duurzaamheid en sociaal-economisch beleid, gezien vanuit de verantwoordelijkheid en het perspectief van ondernemingsraden van een bouwonderneming, die voor verandering of verbetering in aanmerking komen.

Kennisinstituten

Er zijn zeker in een zo dynamische sector als de bouw veel voorbeelden en aanknopingspunten bekend. Duurzaamheid wordt daardoor concreter, zichtbaarder en relevanter, zeker wanneer deze wordt kortgesloten met afnemers, toeleveranciers en de buitenwereld, zoals kennisinstituten en certificatieorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en brancheorganisaties. Dat zal ook intern moeten gebeuren (arbeidsomstandigheden, veiligheid op de bouwplaats, voordelen van duurzaamheid).

Ook in dat opzicht is een ondernemingsraad een potentieel interessante partner. Enerzijds om een beroep te doen op het morele vlak ( fair trade , energiebesparing, duurzaam inkopen enz.) en anderzijds op bedrijfseconomisch terrein (veiligheid, gezondheid, maatschappelijk rendement, bedrijfscontinuïteit/werkgelegenheid). Door met interne communicatie en overleg te starten kan een ondernemingsraad, maar zeker ook de bouwonderneming zelf, concreet aan de slag met duurzaamheid op een manier die rendeert. Een goede drie-eenheid!

Reageer op dit artikel