artikel

Gemeente die te laat besluit loopt risico’s

bouwbreed Premium

Een besluiteloze gemeente loopt niet alleen het risico om aangezegde dwangsommen te verbeuren. Roland Mans constateert dat zij, bij overschrijding van de beslistermijn, ook het risico loopt een schadevergoeding te moeten betalen aan de vergunninghouder.

De Hoge Raad oordeelde al in oktober 2010 dat de gemeente Eindhoven aansprakelijk was voor schade die een projectontwikkelaar had geleden, omdat zij de wettelijke beslistermijn had overschreden.

In deze zaak was de vergunninghouder al begonnen met bouwen, maar de bouw was stilgelegd in afwachting van de beslissing op aangetekend bezwaar. De gemeente overschreed de beslistermijn met 29 weken.

De Hoge Raad onderschreef een eerder oordeel van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat de gemeente hiermee in strijd had gehandeld met de zorgvuldigheid, die zij tegenover de ontwikkelaar in acht had moeten nemen, door zo laat tot een besluit te komen op de bezwaren die tegen de bouwvergunning waren ingediend. Daarbij had het Gerechtshof terecht meegewogen, aldus de Hoge Raad, dat de gemeente wist dat de betreffende ontwikkelaar met de bouw was begonnen en dat er geen bijzondere omstandigheden waren die het late besluit rechtvaardigden.

Een veelgehoorde klacht is dat gemeenten ondernemers in de bouwsector in de problemen brengen en zelfs faillissementen veroorzaken door vergunningprocedures niet voortvarend genoeg ter hand te nemen. De orderportefeuilles van een aannemer of ontwikkelaar in zwaar weer hoeven niet eens leeg te zijn, maar zolang zij niet mogen bouwen omdat een vergunning ontbreekt, zijn zij ook niet in staat geld te verdienen.

Trage besluitvorming

Trage besluitvorming speelt deze bouwers of ontwikkelaars echter niet alleen parten in de aanvraagfase, maar ook, zoals in deze zaak, in de bezwaarfase.

De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid een stilzittend bestuursorgaan in gebreke te stellen. Neemt dat bestuursorgaan dan niet alsnog een besluit dan verbeurt het een dwangsom voor elke dag dat een besluit uitblijft met een maximum van 42 dagen en een totaalbedrag van 1260 euro.

Wanneer door een bouwer of ontwikkelaar daadwerkelijk schade wordt geleden vanwege het dralen van een bestuursorgaan, is het, onder omstandigheden, dus ook mogelijk om de schade op dat bestuursorgaan te verhalen.

De basis daarvoor is dan niet de overschrijding van de wettelijke beslistermijn zelf, maar een handelen of nalaten dat in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer tussen een bestuursorgaan en een burger betamelijk is, namelijk: zorgvuldigheid van het bestuursorgaan.

Reageer op dit artikel