artikel

Voldoe aan vereisten van huisbankier

bouwbreed Premium

De huisbankier van een onderneming kan scherp reageren als niet aan de solvabiliteitseis wordt voldaan. Walfried van Egeraat en Sabine van Gorp bespreken de methoden – toegestaan door wet- en regelgeving – om wel aan de vereisten te voldoen.

Voor de financiering door de bank van uw onderneming zal moeten worden voldaan aan verschillende vereisten. Meestal is hierbij ook sprake van een solvabiliteitseis tussen de 30 en 40 procent. Dit betekent dat op balansdatum aan deze eis moet worden voldaan willen de overeengekomen afspraken niet in het geding komen.

Deze solvabiliteitseis (percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) is uiteraard lastiger te bereiken wanneer uw bedrijf met verliezen wordt geconfronteerd. Op dat moment daalt het eigen vermogen en kan het zomaar het geval zijn dat het solvabiliteitspercentage lager uitvalt dan minimaal vereist door de bank. U ziet uzelf al zitten bij uw huisbankier om dit vervelende nieuws te vertellen. Zeker in deze tijden van crisis kan een huisbankier scherp reageren wanneer niet aan de vereisten wordt voldaan.

Wellicht hebt u al eens met uw accountant gesproken over dit dilemma en is de term ‘Saldering van activa en verplichtingen’ al eens voorbij gekomen.

Balansverkorting

Saldering van activa (vorderingen) en verplichtingen (schulden) kan namelijk balansverkorting tot gevolg hebben. Dit heeft weer een positieve uitwerking op het solvabiliteitspercentage. Immers, als naast het afgenomen eigen vermogen ook uw balanstotaal afneemt, kan het zijn dat het solvabiliteitspercentage niet daalt en u aan de bankvereisten blijft voldoen. Echter, salderen van activa en verplichtingen is niet zomaar toegestaan. In de wet- en regelgeving bestaan de volgende twee voorwaarden. Ten eerste moet uw onderneming een juridisch afdwingbaar recht hebben om een actief en een verplichting te salderen. Ten tweede moet u de intentie hebben om het actief en de verplichting simultaan af te wikkelen.

Met de eerste voorwaarde wordt bedoeld dat uw onderneming het onvoorwaardelijke recht heeft de vordering te verrekenen met de verplichting, zonder tussenkomst van de tegenpartij (art. 6:127 BW). In Nederland kunnen partijen bij overeenkomst de voorwaarden voor verrekening geheel zelf invullen. Dit biedt onder voorwaarden de mogelijkheid dat ook bij faillissement van de tegenpartij u uw schuld aan deze partij met uw vordering op deze partij kan voldoen (art. 6:79 BW en art. 53 Fw.).

Daarnaast moet sprake zijn van de intentie om te verrekenen en de verplichting simultaan af te wikkelen. Dit betekent niet meer dan dat sprake is van een gesaldeerde afwikkeling van een openstaand bedrag. Hierbij mag geen sprake zijn van twee bedragen (de vordering en schuld die worden verrekend) die apart per bank worden overgemaakt.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich nu afvraagt of dit bij de presentatie van onderhanden projecten ook opgaat. Hier zijn verschillende presentatiewijzen mogelijk. Een positief saldo (vordering op de opdrachtgever) wordt als afzonderlijke post in de balans gepresenteerd. Een negatief saldo (vooruit ontvangen bedrag van de opdrachtgever) wordt in de balans onder de kortlopende schulden gepresenteerd.

Alternatief

Bij de bepaling of sprake is van een positief of negatief saldo laat de wet- en regelgeving twee methoden toe. Aanbevolen is om de presentatie als actief- of passiefpost per individueel project te bepalen. U presenteert het nettobedrag van alle projecten met een debetstand als actief en in geval van een creditstand als schuld. Als alternatief is het toegestaan om eerst de bedragen van alle projecten te totaliseren en het saldo dan hetzij als actief-, hetzij als passiefpost in de balans te verwerken. Voornamelijk deze laatste presentatiewijze heeft een positieve invloed op uw solvabiliteitspercentage.

Daarnaast horen wij in de praktijk vaker de vraag of, indien sprake is van voorfinanciering en ter dekking van de gemaakte kosten ook verkoopfacturen zijn verstuurd, de betreffende debiteurenpost met de post onderhanden projecten gesaldeerd mag worden. Ook hier zijn de twee voorwaarden van saldering weer leidend. Aangezien normaliter bij voorfinanciering niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag saldering niet plaatsvinden. Normaal gesproken wordt namelijk de debiteurenpost afgewikkeld door ontvangst van de openstaande gelden en de passiefpost onderhanden projecten door de te leveren prestatie.

Reageer op dit artikel