artikel

juridisch Gemeenteraad gaat nat

bouwbreed Premium

Het gebeurt zelden: de gemeenteraad die weigert een bestemmingsplan vast te stellen. In Gulpen-Wittem gebeurde het wel, maar haalde de gemeenteraad uiteindelijk bakzeil bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: Afdeling) (14 november 2012, LJN: BY3091).

Watermaatschappij Limburg (WML) diende een aanvraag in voor het vaststellen van een bestemmingsplan voor een drinkwaterkelder. Vervolgens legde het college van B en W van Gulpen-Wittem het ontwerpbestemmingsplan ‘Drinkwaterkelder De Planck’ ter inzage. Het perceel waar de kelder moest komen is eigendom van belanghebbende die de gronden gebruikt voor agrarische bedrijfsvoering. De gemeenteraad besloot het bestemmingsplan niet vast te stellen. WML komt hiertegen in beroep.

De gemeenteraad heeft de beleidsvrijheid om een bestemmingsplan al dan niet vast te stellen, maar moet dat besluit wel goed motiveren. In dit geval is die motivering neergelegd in het verslag van de raadsvergadering van 26 april 2012.

Hierin staat dat het nut en de noodzaak van de uitbreiding van de drinkwatervoorziening door enkele raadsleden wordt betwist en dat ook niet duidelijk is of naar andere locaties is gekeken. Ook is geen zicht op verwerving van de gronden op korte termijn en tot slot wordt de houding van WML tijdens de gehele procedure niet gewaardeerd. Betreurd wordt dat WML ‘de juridische weg’ kiest, waardoor de raad wordt gedwongen een besluit te nemen. Een aantal leden van de raad stelt dat zij de zaak niet goed hebben kunnen voorbereiden.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 oktober 2010 t/m 8 december 2010 ter inzage gelegen. In het tijdsverloop tot april 2012 hadden de raadsleden voldoende tijd om het besluit goed voor te bereiden.

In het verslag zijn alleen de afzonderlijke meningen van de raadsleden verwoord en is geen blijk gegeven van een belangenafweging tussen het algemene belang van een goede levering van drinkwater enerzijds en het belang van belanghebbende bij behoud van zijn gronden anderzijds.

Het besluit is volgens de Afdeling niet deugdelijk gemotiveerd (art. 3:46 Awb) en wordt vernietigd.

Als de raad ter vergadering (al dan niet onverwacht) anders wil besluiten dan het college van B en W heeft voorgesteld, zal het in de praktijk lastig zijn uit hetgeen tijdens de raadsvergadering is besproken een verslag te destilleren dat als motivering kan gelden.

Reageer op dit artikel