artikel

Publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen benodigd?

bouwbreed

Voor het maken en het hebben van een bouwwerk kunnen niet alleen publiekrechtelijke, maar ook privaatrechtelijke toestemmingen nodig zijn. Bijvoorbeeld als gebruik wordt gemaakt van grond die in eigendom is bij een andere partij. Soms dient een publiek- en een privaatrechtelijke toestemming te worden verkregen van dezelfde rechtspersoon. Zoals in een uitspraak van de Hoge Raad van 9 november jl. (HR 9 november 2012 LJN: BX0736).

In die zaak was voor het maken en hebben van een steiger een publiekrechtelijke ontheffing verleend door een rechtsvoorganger van een hoogheemraadschap, die tevens eigenaar is van de waterbodem waarop de steiger zou worden gebouwd. Bij het verlenen van die ontheffing wordt meegedeeld dat toestemming nodig is van de eigenaar en eventuele gebruikers van de grond waarin of waarop de steiger wordt uitgevoerd, voor zover die grond geen eigendom is van c.q. in gebruik is bij de houder van de ontheffing of de rechtsvoorganger van het hoogheemraadschap.

Na een aantal jaren van gebruik van de steiger wil het hoogheemraadschap een privaatrechtelijke gebruiksregeling treffen, waaraan jaarlijkse kosten zijn verbonden voor de gebruiker van de steiger, omdat wel publiekrechtelijke maar geen privaatrechtelijke toestemming tot gebruik zou zijn verleend. De gebruiker wijst deze gebruiksregeling af.

De Hoge Raad stelt voorop dat de publiekrechtelijke bevoegdheid ontheffing te verlenen, moet worden onderscheiden van de privaatrechtelijke bevoegdheid toestemming te geven voor het gebruik van het water en de waterbodem waarop de steiger rust. In beginsel dient de gebruiker van de steiger dus zowel over een publiek- als een privaatrechtelijke toestemming te beschikken. Op grond van de bij de ontheffing gevoegde mededeling mocht de gebruiker echter aannemen dat hij ook over de privaatrechtelijke toestemming van het hoogheemraadschap beschikt.

Dit neemt niet weg dat de privaatrechtelijke toestemming inmiddels door het hoogheemraadschap is beëindigd door opzegging. Er is geen sprake van zodanige onlosmakelijke verwevenheid dat de privaatrechtelijke toestemming alleen kan worden gewijzigd bij intrekking of wijziging van de ontheffing.

Reageer op dit artikel