artikel

De Welstandscommissie

bouwbreed

De adviezen van de Welstandcommissie hebben regelmatig tot discussies en rechtszaken geleid en doen dat nog steeds. In deze bijdrage staat geen uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State centraal omtrent welstand, maar de ontwikkeling die plaatsvindt in het teken van deregulering.

Het is de bedoeling dat het verplichte advies van een Welstandscommissie gaat verdwijnen. Niet omdat het systeem van welstand niet goed werkt, maar om zo te komen tot deregulering en versnelling van procedures. Op dit moment is het bevoegd gezag verplicht de Welstandscommissie advies te vragen bij het beslissen op aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning).

De voorganger van de Welstandscommissie is de Schoonheidscommissie. Hoewel de eerste Schoonheidscommissie stamt uit 1898, kreeg het advies (later welstandsadvies) pas een juridische basis in 1922 in de gemeentelijke bouwverordening. De Schoonheidscommissie en later de Welstandscommissie werd bekritiseerd omdat het advies niet voldoende transparant en onafhankelijk was. Stond nu de prent of de vent centraal? Subjectiviteit lag op de loer. Met verschillende wetswijzigingen, waaronder de invoering van de Welstandsnota, is getracht de transparantie en onafhankelijkheid beter te waarborgen.

Vervolgens kwamen de welstandstoetsingen en de Welstandscommissie ook ter discussie te staan in het teken van deregulering en versnelling van vergunningprocedures. In november 2008 liet de minister per brief weten dat het werken met welstandnota’s goed functioneert; deze leiden tot een eenduidige beoordeling van bouwplannen, ook zonder dat daarbij advies wordt ingewonnen van een Welstandscommissie. Daarmee werd duidelijk dat de Welstandscommissie optioneel zou kunnen worden in de vergunningprocedure. Plan was om dit in de nieuwe Omgevingswet te verankeren. Nu deze wet zeker nog een aantal jaren op zich zal laten wachten, wordt dit eerder geregeld en wel bij het (ontwerp)wijzigingsbesluit van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit omgevingsrecht. Wijziging van het Besluit omgevingsrecht houdt in dat bij de beslissing op de aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen de Welstandscommissie kán worden ingeschakeld. Verplicht is het dan niet meer.

Reageer op dit artikel