artikel

Installatie: Successen boek je samen

bouwbreed

Een periode van economische terugval zoals we die nu doormaken, heeft ook positieve kanten. Eén daarvan is dat we inventiever worden. Als het werk niet meer als vanouds binnen komt, gaan we op zoek naar nieuwe markten en nieuwe allianties. De voorbeelden daarvan zien we overal om ons heen.

Binnen de traditionele keten zijn dat energiebesparingsprojecten, uitgevoerd met bouwondernemingen en isolatiebedrijven. Buiten de bedrijfskolom gaat het onder meer om het levensloopgeschikt maken van woningen, in samenwerking met de zorgsector en woningcorporaties.

Maar successen boek je niet alleen. Ketensamenwerking is de komende jaren een voorwaarde voor succes. In Limburg hebben ze dat begrepen. Daar wordt morgen een convenant getekend tussen de provincie Limburg, Bouwend Nederland, LWV, Uneto-VNI en een aantal woningcorporaties. Doel van het convenant is meer ruimte te geven aan samenwerking in de bouwketen. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden. De convenantpartners hebben namelijk afgesproken dat zij binnen een jaar aantoonbaar resultaat gaan boeken met een aantal concrete projecten waar ketenintegratie wordt toegepast en gemeten. De wereld om ons heen verandert snel, en dat geldt zeker voor de bouw. Ketenintegratie helpt om onze positie te versterken in een markt waar klanten en eindgebruikers steeds kritischer worden en vragen om een innovatief en duurzaam eindproduct. Dat vergt ook een omslag in het denken over kosten: niet de initiële kosten staan in de toekomst centraal, maar de totale kosten gedurende de gehele levensduur. Daarop richten de partijen zich die morgen in Limburg het convenant ondertekenen.

Onderdeel van het convenant is het stimuleren van publiek-private samenwerking. Daar ligt een belangrijke taak voor de provincie Limburg. De komende periode worden contractvormen als pps en dbfmo geanalyseerd en eventueel verbeterd. En dát heeft weer een positief effect op innovatieve oplossingen die de sector kan realiseren.

Ketenintegratie gaat niet vanzelf, het vraagt om verder te kijken dan de eigen deelbelangen, grenzen doorbreken en ons verplaatsen in onze klanten. Daarvoor is in veel gevallen een andere manier van werken nodig bij de partners in het bouwproces. Om die verandering te bewerkstelligen, wordt veel geïnvesteerd in professionalisering. Er worden binnen het convenant speciale masterclasses opgezet waar het delen van kennis en ervaring centraal staan. Zo kunnen we échte vernieuwingen tot stand brengen die leiden tot een beter eindproduct tegen lagere kosten. Het convenant dat morgen in Limburg wordt afgesloten is een belangrijke stap in die richting en verdient daarom navolging in de rest van ons land.

 

Ir. Marcel Engels

Uneto-VNI

Reageer op dit artikel