artikel

Formateurs moeten heilige huisjes slopen

bouwbreed Premium

Formateurs moeten heilige huisjes slopen

De bouw lijdt onder de financiële crisis. Alle maatregelen die de bouwsector kunnen stimuleren zijn niet alleen voor de sector, maar ook voor de samenleving van cruciaal belang. De urgentie is hoog; klagen helpt echter niet. Robbert Coops vindt het nu tijd voor structurele en ad hoc maatregelen, waarbij creativiteit, flexibiliteit en vooral effectiviteit voorop dienen te staan. Het is te hopen dat tijdens de formatie het dossier ‘bouw’ wordt vertaald in een helder en politiek/maatschappelijk gedragen stelsel van concrete maatregelen.

De teneur van de Miljoenennota lijkt alweer door de politieke actualiteit achterhaald. Toch staan er op het brede terrein van de bouw beleidsopties die kunnen bijdragen aan het economisch herstel van de bouwsector. Zo is 200 miljoen euro uitgetrokken voor de stimulering van de duurzame economie door woningisolatie en duurzaam bouwen, wordt 70 miljoen aangemerkt als bijdrage aan energiebesparende maatregelen, zullen meer rijstroken worden aangelegd – de hoofdwegen in de Randstad zullen in 2040 bestaan uit twee maal vier rijstroken –, zal publiek-private samenwerking worden bevorderd en wordt de woning- en bouwmarkt weer vlot getrokken door allerlei maatregelen op het gebied van aflossingen, risicobeperkingen bij hypotheken, scheefwonen, verlaging overdrachtsbelasting en het aanpakken van het wanbeleid van corporaties. Een mooi lijstje, maar of het voldoende is zal nog moeten blijken. Het vertrouwen van investeerders lijkt daardoor nog niet op peil.

De verantwoordelijkheid voor de huidige problemen en de aanpak daarvan ligt nadrukkelijk ook bij de bouwsector zelf. Het advies van het Bouwteam geeft in dat opzicht nuttige suggesties. Maar ook de overheid en (semi-)private organisaties zullen – liefst in coproducties – aan de slag moeten om de nieuwbouw zeker voor starters weer financieel aantrekkelijk te maken, de hypotheekdiscussie af te ronden, (duurzaam) slopen en materiaalhergebruik te stimuleren, innovaties te bevorderen en de aanleg van droge en natte infrastructuur te realiseren. Dit vergt forse en noodzakelijke investeringen, maar het levert uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vestigings- en woonmilieu op, terwijl gelijktijdig de bedrijfseconomische positie van de bouwsector wordt gestimuleerd, werkgelegenheid wordt behouden of versterkt en innovaties worden gerealiseerd.

Dat klinkt in een tijd van financiële crisis misschien wel al te makkelijk, maar de belangrijkste partijen in de bouw hebben aangegeven zelf een belangrijke rol te willen spelen bij de noodzakelijke hervormingen van de bouw- en woningmarkt. Er liggen daartoe voldoende initiatieven, er zijn allerlei succesvol ontvangen ‘green deals’, er bestaan concrete ideeën over en praktijkvoorbeelden van samenwerking in de bouwketen die veel efficiënter kan.

Kwaliteitscriteria

Praktijkvoorbeelden zijn verduurzaming – zoals de toepassing van betonkernactivering of hergebruik van beton –, het bevorderen van verantwoord slopen van leegstaande en afgeschreven kantoren en woningen in achterstandswijken, het stimuleren van de woningmarkt en nieuwbouw door onder andere systeembouw en standaardisering van producten, samenwerkingsmodules, procedures en kwaliteitscriteria.

De onderlinge afhankelijkheid binnen de bouwketen vergt constructieve samenwerking die leidt tot groei en verbetering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het is nu – ook aan de formateurs – om een nieuwe basis te leggen, zodat Nederland weer kan bouwen.

Robbert Coops

Reageer op dit artikel