artikel

Leiderschap krijgt steeds meer aandacht

bouwbreed Premium

Vernieuwing Bouw richt zich binnen haar brede opgave op een aantal specifieke thema’s om focus aan te brengen. Een van die thema’s is vernieuwend leiderschap. Gert Dral, lid van het bestuur van Vernieuwing Bouw, belicht het belang van dit thema. Hij doet dit vanuit een persoonlijke overtuiging die is ontstaan door een mix van kennis en ervaring.

Die mix is ontstaan door het volgen van colleges op verschillende instituten en vooral ook door ervaringen, opgedaan tijdens ruim 36 jaar acteren in de ‘bouwsector’.

Wat bedoelen wij nu eigenlijk als wij het over leiderschap hebben?

Over het onderwerp ‘leiderschap’ zijn ontelbare boeken geschreven. Volgens mij zijn de essenties van ‘leiderschap’ samen te vatten door de volgende aanduidingen.

De pijl hieronder staat voor het aangeven van de richting waarin een groep, organisatie, bedrijf e.d. zich zou moeten bewegen. De leiding bepaalt die richting en leidt de groep. Kernwoorden daarbij zijn: waarnemen, visie, creativiteit, vertrouwen, communiceren,

overtuigen .

De vierkanten hieronder staan voor de kaders die de leiding moet creëren. Kaders waarbinnen de leden van de groep e.d. optimaal moeten kunnen functioneren en zich moeten kunnen ontwikkelen. Die kaders zijn deels generiek en deels situationeel van aard. Naarmate de groep (of individuen binnen die groep) zich verder ontwikkelt kan het kader worden verruimd. De leiding kan dan ‘loslaten’ maar zal ‘in de nabijheid’ moeten blijven om te monitoren en eventueel bij te sturen. Kernwoorden hierbij zijn: spelregels, stimuleren, ruimte bieden, monitoren, feedback geven, bijsturen. Belangrijk is dat leiders de aan hen toebedachte taken evenwichtig uitvoeren en op die manier een uitdagende en veilige omgeving scheppen. Met andere woorden de pijl en de vierkanten moeten in balans zijn.

Waarom is er momenteel zoveel aandacht voor het thema leiderschap? Leiderschap is een onderwerp van alle tijden. Het lijkt echter een thema dat op allerlei plaatsen en niveaus steeds meer aandacht krijgt, niet in de laatste plaats door het dalende vertrouwen in leiders. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde Edelman Barometer ( www.edelmanpr.nl en http://trust.edelman.com ). De leiders van de grote mogendheden, van Europa, van landen, van politieke partijen, van bedrijven en verenigingen, van sectoren etcetera, zij worden veel besproken. Overal torenhoge verwachtingen die veelal de menselijke maat en bevattingsvermogen ver te boven gaan. Verwachtingen die vooral te maken hebben met de begrijpelijke wens om uitwegen te vinden uit de crisis die op vele fronten heerst.

Wat speelt er zoal in de bouwsector? De afgelopen decennia is tot 2009 in onze sector sprake geweest van een min of meer gestage groei. Er was kennelijk veel vertrouwen in de toekomst en wij raakten met elkaar een beetje gewend aan die omstandigheden. Leiders lieten zich wat verblinden of hadden het gevoel dat de investeringen zich wel zouden voortzetten; groei leek vanzelfsprekend. De scherpte in het deel van het leiderschap dat ik eerder aanduidde met ‘de pijl’, ging er wat af. Toen eind 2008 de financiële wereld zwaar gehavend raakte, drong weliswaar het besef door dat de algemene economische situatie eveneens zou kunnen verslechteren, maar snelle reacties vanuit de bouwsector lieten nog enige tijd op zich wachten of beperkten zich tot efficiency-aanpassingen.

Structurele aard

De situatie verslechterde echter in rap tempo; het werd steeds duidelijker dat naast de economische recessie, de bouwsector zich geconfronteerd zag en nog ziet met problemen van structurele aard. Meer en meer werden de veranderingen in en de complexiteit van onze omgeving en in het bijzonder die van de bouwsector zichtbaar en voelbaar. In zijn algemeenheid zou je kunnen stellen dat de onderneming als ‘geldmachine’ begon te haperen. De maatregelen die volgden waren over het algemeen defensief en gericht op de korte termijn. Hoewel begrijpelijk (het voortbestaan van sommige bedrijven kwam in gevaar) zijn deze acties vanuit de (individuele) bedrijven/ organisaties ontketend en veelal onvoldoende om die bedrijven, laat staan de sector een duurzame toekomst te bezorgen.

Reageer op dit artikel