artikel

Juridisch: Aanleg van fietspad stuit op gebreken bestemmingsplan

bouwbreed Premium

In een recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna de Afdeling) kwam de aanleg van een fietspad in de kuststrook van de gemeente Westland aan de orde. Het bestemmingsplan, dat voorziet in een regeling voor deze kuststrook en daarbij het fietspad, ligt ter discussie in deze zaak. Het gebied is gelegen in het beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied) Solleveld en Kapittelduinen en de Ecologische Hoofdstructuur.

Volgens de Stichting Duinbehoud, die tegen het plan in beroep is gegaan, kleeft aan het bestemmingsplan een aantal gebreken. Ten eerste klopt de verbeelding bij het bestemmingsplan niet. Daarin is een fout geslopen. Een erratum later aan het plan toegevoegd kan die fout achteraf niet repareren. Het plan is in zoverre in strijd met de rechtszekerheid.

Een tweede gebrek in het bestemmingsplan is dat aan delen van het natuurgebied Solleveld en Kapittelduinen de bestemming “Groen” en “Verkeer” is gegeven waardoor het natuurgebied niet adequaat door het bestemmingsplan kan worden beschermd. De gemeenteraad geeft toe dat deze begrenzing niet juist is. De Afdeling oordeelt dan ook dat het bestemmingsplan in zoverre niet zorgvuldig is voorbereid.

Het derde gebrek betreft een omissie. Ten onrechte zijn volgens de Stichting Duinbehoud de effecten van de aanleg van het fietspad op de natuurwaarden van het natuurgebied niet onderzocht. Volgens de gemeenteraad is dat niet nodig. Na de vaststelling van het bestemmingsplan is namelijk al een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet waardoor duidelijk is dat het gebied niet onevenredig beschadigd wordt (minimaal gelijk blijft). Volgens de Afdeling gaat die vlieger niet op. Op grond van de Natuurbeschermingswet had een onderzoek moeten plaatsvinden (passende beoordeling) naar de verslechtering of significant verstorende effecten van het bestemmingsplan op het natuurgebied. Want dat een fietspad een verstorend effect op het natuurgebied heeft, is duidelijk. Dat er in het gebied al de nodige fietspaden en wandelpaden liggen maakt voor het toepassen van de Natuurbeschermingswet niet uit in dit geval.

Reageer op dit artikel