artikel

Wetenschap: Concurrentiegerichte dialoog

bouwbreed

Om onderhandelingsprocedures door aanbestedende diensten met meerdere potentiële marktpartijen mogelijk te maken is in 2004 de concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsprocedure geïntroduceerd.

De procedure reguleert het onderhandelingsproces tijdens de aanbestedingsfase in verschillende discussieronden om de opgave van de opdrachtgever in lijn te brengen met mogelijke oplossingen van de marktpartijen. De procedure blijkt echter vaak anders te werken dan bedoeld, en soms zelfs te leiden tot ineffectiviteit. Door verbeterde dialoog tussen aanbesteder en aannemers verwachtte men meer innovatie, vertrouwen en samenwerking. Indirect in de uitvoeringsfase verwachtte men verminderde complexiteit, betere toedeling van taken en risico’s, en minder heronderhandelingen over kwaliteit, tijd en kosten. Onderzoek bij de eerste zestien Nederlandse bouwprojecten die werden aanbesteed met concurrentiegerichte dialoog, wees erop dat de procedure anders uitwerkte dan verwacht. Het leidde tot minder dialoog dan verwacht, meer concurrentie, minder vertrouwen en nauwelijks verbetering van de risicobeheersing. Wel waren het innovatiegehalte en de prijs-kwaliteitsverhouding volgens verwachting. Vergelijking tussen de onderhandelingen en contractering van projecten met concurrentiegerichte dialoog enerzijds en traditionele projecten anderzijds laten zien dat concurrentiegerichte dialoog zowel tijdens de aanbesteding als gedurende de uitvoering van invloed is op het verloop van samenwerkingsprocessen en de eventuele noodzaak van heronderhandelingen tijdens de uitvoering. Door meer wederzijdse begripsvorming in de aanbestedingsfase kan concurrentiegerichte dialoog ingrijpende heronderhandelingen tijdens de uitvoeringsfase voorkomen. De noodzaak tot heronderhandelen wordt echter ook veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen of externe factoren. Dit verklaart waarom concurrentiegerichte dialoog in praktijk minder effectief is dan in theorie mogelijk zou zijn. Het is logisch te veronderstellen dat concurrentiegerichte dialoog effectiever is als opdrachtgever en gegadigden de opgave, mogelijke oplossingen, kansen en risico’s vooraf in openheid zouden bespreken. Het zou interessanter zijn om te weten welk effect dat achteraf heeft op kosten, tijd en kwaliteit.

Reageer op dit artikel