artikel

Energieprestatiecertificaat

bouwbreed

Sinds 1 januari 2008 dient bij de bouw, verkoop of verhuur van een gebouw aan de toekomstige koper of huurder een energieprestatiecertificaat (energielabel) te worden verstrekt. Op het ontbreken hiervan staat vooralsnog geen sanctie. Hierin lijkt verandering te komen.

Per 1 januari 2010 is een nieuwe Europese richtlijn (nr. 2010/31/EU) van kracht betreffende de energieprestatie van gebouwen. Het doel van de richtlijn is met name het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen in de Europese Unie.

Ter implementatie van de richtlijn is een wetsvoorstel (33 124) aanhangig bij de Tweede Kamer (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen). Het wetsvoorstel voorziet onder meer in sancties ingeval bij verkoop of verhuur van een gebouw geen energieprestatiecertificaat kan worden overhandigd.

De in het wetsvoorstel voorgestelde sanctie bij koop strekt ertoe dat de notaris de leveringsakte niet verlijdt zolang het energieprestatiecertificaat ontbreekt. Voor de huursituatie is in het wetsvoorstel bepaald dat de huurder, zonder tussenkomst van een rechter, gerechtigd is maandelijks 10 procent minder huur te betalen indien en zolang de verhuurder verzuimt een energieprestatiecertificaat te verstrekken.

De voorgestelde sancties hebben verstrekkende gevolgen. Zo kan de overdracht van een gebouw aanzienlijk worden vertraagd. De verkoper wordt dan getroffen omdat de overdracht niet kan plaatsvinden, terwijl de koper, op wie géén verplichtingen rust ten aanzien van het energieprestatiecertificaat, het gebouw niet op de afgesproken tijd kan betrekken. Daarnaast kan de vertraging van de overdracht nadelige gevolgen hebben in situaties van (dreigend) beslag of faillissement.

Bij huur kan door de sanctie een voordeel toekomen aan partijen die geen of nauwelijks nadeel ondervinden van het niet beschikken over een energieprestatiecertificaat van het gehuurde. Bovendien lijkt de regeling contraproductief, omdat het zwijgen van de huurder daarmee wordt beloond.

Wellicht liggen lichtere sancties meer voor de hand, temeer nu de nieuwe Europese richtlijn niet verplicht tot de voorgestelde sancties maar slechts verlangt dat deze doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo hanteren andere EU-landen (bijvoorbeeld België en Duitsland) een boetesanctie. Bovendien kan de vraag worden gesteld of de voorgestelde (draconische) sancties bijdragen tot het bereiken van de beoogde energiebesparing. Kortom, over dit wetsvoorstel is – zo bleek ook tijdens het Tweede Kamerdebat op 27 juni jl. – het laatste woord niet gezegd.

Reageer op dit artikel