artikel

Naleving Europese regelgeving

bouwbreed Premium

Sinds 13 juni 2012 hebben we er in Nederland weer een nieuwe wet bij. Ondanks protesten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de Eerste Kamer in mei 2012 ingestemd met het voorstel voor de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (‘Wet NErpe’). De Wet NErpe geeft de Rijksoverheid een aantal instrumenten waarmee zij schendingen van het Europese recht door zogenaamde ‘publieke entiteiten’ kan voorkomen of repareren. Deze wet kan ook voor het aanbestedingsrecht van belang zijn.

Wanneer een aanbestedende dienst in strijd met de (Europese) aanbestedingsregels handelt, kan hij hierop aangesproken worden door een betrokken onderneming. De betrokken onderneming kan een kort geding aanhangig maken om de schending door de aanbestedende dienst aan te vechten. Daarnaast kan de Europese Commissie op eigen initiatief of na een klacht ingrijpen wanneer een aanbestedende dienst de Europese aanbestedingsregels niet opvolgt. Deze inbreukprocedures richten zich echter tegen de Nederlandse Staat, ook al heeft niet de staat maar bijvoorbeeld een decentrale overheid de aanbestedingsregels geschonden. Tot op heden ontbrak een schakel tussen het Rijk en de decentrale overheden. Het Rijk had geen middelen om in te grijpen wanneer decentrale overheden zich niet aan de Europese (aanbestedings)regels hielden. Door de inwerkingtreding van de Wet NErpe is hierin nu verandering gekomen. Met deze wet krijgt het Rijk de mogelijkheid om een bindende aanwijzing te geven aan aanbestedende diensten (‘publieke entiteiten’). Wanneer de aanbestedende dienst vervolgens nalaat om deze bindende aanwijzing op te volgen is de minister die de aanwijzing heeft gegeven bevoegd om namens en op kosten van de betreffende aanbestedende dienst datgene te doen wat nodig is om de tekortkoming op te heffen. Daarnaast biedt de Wet NErpe de mogelijkheid om de door de Europese Commissie opgelegde dwangsom of boete te verhalen op de aanbestedende dienst die de Europese aanbestedingsregels heeft overtreden.

Of de inwerkingtreding van de Wet NErpe leidt tot een betere naleving van de Europese aanbestedingsregels door decentrale overheden en andere aanbestedende diensten, zal de toekomst uitwijzen. Laatstgenoemden zijn zich er in ieder geval van verzekerd dat ze goed in de gaten worden gehouden door de Rijksoverheid.

Reageer op dit artikel