artikel

Fiscaal voordeel halen uit risicobeheersing

bouwbreed

Doet een bouwbedrijf er goed aan om deel te nemen aan horizontaal toezicht door de Belastingdienst? Volgens Edwin Haak kan deze vraag niet in algemene zin worden beantwoord, beoordeling dient van geval tot geval te gebeuren.

Enkele jaren geleden is de Belastingdienst gestart met een nieuwe wijze van controleren: het zogenoemde horizontaal toezicht. Achtergronden van de opkomst van horizontaal toezicht zijn onder andere het toenemende tekort aan controlecapaciteit bij de Belastingdienst, de boekhoudschandalen van de afgelopen jaren en de gewijzigde richtlijnen op het gebied van verslaggeving en corporate governance .

In plaats van traditionele controle achteraf staat bij het horizontaal toezicht het werken in de actualiteit op basis van afstemming en afspraken vooraf centraal. Kernbegrippen zijn wederzijds begrip, vertrouwen en transparantie. Kortgezegd betekent het in de praktijk dat de Belastingdienst, na geconstateerd te hebben dat een belastingplichtige zijn fiscale zaken beheerst en actief alle potentiële fiscale discussiepunten voorlegt, hem snel uitsluitsel geeft en aangiften sneller afwikkelt. Bovendien worden boekenonderzoeken gericht op vooraf bekend gemaakte zaken en krijgt de belastingplichtige zekerheid voor het verleden. De afspraken over de gewenste houding en gedrag worden vastgelegd in een handhavingsconvenant. Deelname aan horizontaal toezicht is een vrijwillige keuze.

Met het oog op de door de Belastingdienst vereiste beoordeling of een onderneming fiscaal in control is, zal de onderneming moeten beschikken over een fiscaal risicobeheersing- en controlesysteem, ofwel een tax control framework (tcf) . Een goed werkend tcfstelt de onderneming immers in staat relevante fiscale risico’s tijdig te identificeren en hierop de nodige actie te ondernemen.Ook grotere en middelgrote bouwbedrijven zijn of worden benaderd om het gesprek over horizontaal toezicht aan te gaan. De selectie van bouwondernemingen wordt gedaan op basis van een analyse, waarbij onder andere de huidige onderlinge contacten, betalingsgedrag, de uitkomsten van controles en type accountantsverklaring een rol spelen. En, uiteraard mag er geen ‘stempel op het dossier’ zitten.

De vraag is natuurlijk of een (middel)groot bouwbedrijf er goed aan doet om deel te nemen aan horizontaal toezicht. Deze vraag kan niet in algemene zin worden beantwoord, beoordeling dient van

geval tot geval te gebeuren.

Argumenten

Enkele argumenten die in een individuele situatie kunnen pleiten vóór horizontaal toezicht zijn:

1. Het verleden kan in één keer worden opgelost;

2. Overlegcultuur past bij de ondernemer;

3. Fiscale grensverkenning doet zich weinig voor;

3. Positieve effecten derden (banken, investeerders);

4. De onderneming is bij de tijd en het overleg is reeds goed, dus de stap is klein;

5. De kwaliteit van de contactinspecteur is goed

Enkele argumenten die reden kunnen zijn om niet deel te nemen aan horizontaal toezicht zijn:

1. Het oplossen van het verleden in transparante zin is financieel schier onmogelijk;

2. De nodige transparantie past de ondernemer (nog) niet;

3. De ondernemer kan de afspraken nog niet nakomen;

4. Het overleg is al goed, een convenant biedt geen toegevoegde waarde:

Wat het antwoord op bovenstaande vraag ook is, het is in ieder geval van belang om goed op een verzoek van de Belastingdienst te anticiperen. Reeds bij voorbaat kan worden bezien of de vereiste houding ten aanzien van horizontaal toezicht al dan niet (of nog niet) past bij de onderneming. Verder kan de onderneming met ondersteuning van de accountant/fiscalist reeds de specifieke fiscale attentiepunten (denk voor bouwbedrijven met name aan btw, overdrachtsbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting) in kaart brengen door middel van zogenoemde nulmetingen. De uitkomsten hiervan kunnen worden meegenomen bij het opzetten van een tcf .

Ongeacht de uiteindelijke afweging om deel te nemen aan horizontaal toezicht, is een onderneming gebaat bij beheersing en controle van fiscale risico’s om toekomstige naheffingen en boetes te verminderen. Anderzijds kan een tcf de onderneming in staat stellen fiscale kansen beter in beeld te krijgen en hier optimaal fiscaal voordeel uit te halen.

Begeleiding door een deskundige accountant/fiscalist bij de te maken afwegingen, de afwikkeling van het verleden en het opzetten en controleren van een tcfis van groot belang om de onderneming op dit front optimaal te positioneren.

Reageer op dit artikel