artikel

Eisende partij kan spoedeisend belang kwijtraken

bouwbreed

Dat voor het starten van een kort-
gedingprocedure een spoedeisend belang vereist is, zal velen bekend zijn; een eisende partij heeft in elk geval spoedeisend belang als van haar niet kan worden gevergd dat zij (de uitkomst van) een bodemprocedure afwacht. In de zaak die speelde voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo (vonnis van 2 mei 2012, LJN: BW5806) leek eiseres aan die voorwaarde te voldoen, maar verloor zij haar spoedeisend belang.

Nadat de zaak na de eerste mondelinge behandeling voor partijonderhandelingen is aangehouden, voert gedaagde herstelwerkzaamheden uit, maar een definitieve oplossing wordt niet bereikt. Het kort geding wordt voortgezet, de voorzieningenrechter moet alsnog beoordelen of het spoedeisend belang (nog) aanwezig is. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit niet het geval is.

De centrale overweging is dat gedaagde door zijn herstelwerkzaamheden de belangrijkste storingen had opgelost. Argumenten van eiseres ter onderbouwing van haar spoedeisend belang – bijvoorbeeld dat (nog/nieuwe) gebreken aanwezig zijn, of dat zij niet zonder hulp en gegevens van gedaagde in staat was zelf (herstel)werkzaamheden uit te voeren – worden als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Concluderend oordeelt de voorzieningenrechter dat eiseres dientengevolge niet in een (nood)situatie verkeert, waarin niet van haar kan worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht. De rechter veroordeelt partijen wel in de eigen proceskosten omdat de vordering tot herstel heeft geleid.

De bodemprocedure in deze kwestie moet bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw aanhangig worden gemaakt. De voorzieningenrechter overweegt dat eiseres verweten kan worden geen spoedplaatsopneming of arbitraal kortgeding bij de Raad aanhangig te hebben gemaakt. Zo valt op, dat de voorzieningenrechter de voorlopige voorzieningenprocedure bij de Raad waardevol en gelijkwaardig acht, alsook het praktisch belang van een spoedplaatsopneming onderkent.

Meer specifiek had dit er in de onderhavige zaak toe kunnen leiden dat door middel van die spoedplaatsopneming was komen vast te staan dat nog wel degelijk – bijvoorbeeld – een reële dreiging op storingen bestond. Meer algemeen was het voor eiseres partij sowieso praktisch geweest alle procedures bij de Raad te concentreren.

Reageer op dit artikel