artikel

Dove gevels goed in 
bestemmingsplan regelen

bouwbreed

Dove gevels goed in 
bestemmingsplan regelen

De regeling omtrent dove gevels geldt alleen voor nieuwe woningen. Bewoners kunnen dus alsnog een raam realiseren. Raadzaam is het bestemmingsplan goed te bestuderen.

Een dove gevel kan worden toegepast wanneer men woningen wil bouwen op zwaar geluidbelaste locaties, bijvoorbeeld langs drukke wegen en nabij industrieterreinen. Kan op die locatie niet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde of ten hoogste toelaatbare waarde (de hogere waarde) in de Wet geluidhinder, ook niet bijvoorbeeld met een geluidsscherm, dan is het mogelijk om toch woningen te bouwen met een dove gevel. Dit moet dan wel duidelijk geregeld worden in het bestemmingsplan.

Onlangs deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, uitspraak in een zaak waarin de geluidswaarden uit de Wet geluidhinder aan de orde waren (ABRvS woensdag 23 mei 2012, 201109858/1/R1). Omdat als gevolg van industrielawaai niet kan worden voldaan aan de maximale geluidswaarden in de Wet geluidhinder en is gebleken dat dit ook niet mogelijk is met maatregelen (bijvoorbeeld een geluidsscherm), is besloten een regeling in het bestemmingsplan op te nemen voor dove gevels. Tot zover is er voldaan aan de wet- en regelgeving.

Het punt dat door de appellant (in dit geval een omwonende die in beroep is gegaan tegen het bestemmingsplan) naar voren wordt gebracht, is dat de regeling omtrent dove gevels alleen ziet op het oprichten van woningen en niet op het veranderen van de woningen. Dat betekent dat na de bouw van de woningen zonder problemen een woning zodanig kan worden veranderd dat de dove gevel feitelijk teniet wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een extra raam in een dove gevel. Al snel na de bouw van de woningen is het heel goed denkbaar dat bewoners alsnog een (extra) te openen raam in de gevel laten plaatsen. Daarom moet in het bestemmingsplan in een geval als dit duidelijke regels worden opgenomen over de dove gevel bij de oprichting én vernieuwing/verandering van de woningen. Zo niet, dan is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet afdoende gegarandeerd dat de woning blijft voorzien van een dove gevel na de oprichting ervan. Opletten geblazen dus bij het stellen van regels in het bestemmingsplan over dove gevels!

Reageer op dit artikel