artikel

Hof van justitie geeft duidelijkheid over keurmerken

bouwbreed

Er is in de aanbestedingspraktijk de laatste jaren veel discussie geweest over keurmerken. In recente rechtspraak van 10 mei 2012 bevestigt het Hof van Justitie van de EU (C-368/10, Commissie/Nederland) dat het exclusief voorschrijven van keurmerken niet is toegestaan bij Europees aanbesteden.

Met enige regelmaat schrijven aanbestedende diensten voor dat producten een keurmerk moeten dragen. Het doel van het voorgeschreven keurmerk is doorgaans om een bepaalde mate van duurzaamheid of milieukwaliteit te waarborgen. Geïnteresseerde aanbieders die geen producten met keurmerk kunnen leveren, vissen in dat geval achter het net.

Het arrest van het Hof van Justitie gaat over een aanbesteding die door de provincie Noord-Holland werd uitgeschreven. De opdracht betrof de levering van koffieautomaten inclusief ingrediënten, zoals koffie. De provincie beoordeelde onder meer of de aangeboden ingrediënten waren voorzien van bepaalde keurmerken inzake milieu en eerlijke handel, of gelijkwaardigekeurmerken. Volgens de Europese Commissie was dit gunningscriterium in strijd met het Europese aanbestedingsrecht. Omdat de provincie niet aan de bezwaren van de Commissie tegemoet kwam, volgde een procedure bij het Hof van Justitie. De Commissie nam in deze procedure het standpunt in dat keurmerken als zodanig niet mogen worden voorgeschreven. Het Hof volgt dit standpunt.

Het Hof stelt voorop dat aanbestedende diensten ecologische en sociale doelen mogen nastreven. Het is een aanbestedende dienst ook toegestaan om in de aanbestedingsstukken te verwijzen naar keurmerken op het gebied van milieu en eerlijke handel. Het vermelden van een keurmerk mag echter uitsluitend dienen ter vaststelling dat producten met dat keurmerk voldoen aan de vereiste specificaties, met de uitdrukkelijke kanttekening dat de aanbestedende dienst elk ander passend bewijsmiddel moet aanvaarden. De aanbestedende dienst ontkomt er dan ook niet aan om met betrekking tot de sociale of milieukenmerken objectieve en duidelijke specificaties in de aanbestedingsdocumenten op te sommen. Niet het keurmerk, maar de specificaties zijn doorslaggevend voor de beoordeling van de inschrijver of de aanbieding. Wanneer de aanbestedende dienst deze specificaties achterwege laat, bestaat het risico dat de aanbestedingsprocedure over moet.

Reageer op dit artikel