artikel

Bouwbesluit 2012: focus ligt op asbestsanering

bouwbreed

Bouwbesluit 2012: focus ligt op asbestsanering

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Ook op het gebied van slopen en verwijderen van asbest brengt het nieuwe Bouwbesluit wijzigingen met zich mee. Tim Segers bespreekt welke regels gelden bij sloopwerkzaamheden waarbij asbest betrokken is en de rol van de verschillende toezichthouders.

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit is de sloopvergunning komen te vervallen. Activiteiten waarbij asbest vrijkomt, moeten in de regel vier weken voorafgaand aan de uitvoering worden gemeld.

Enkele in het Bouwbesluit genoemde asbesttoepassingen mogen door bedrijven worden verwijderd zonder voorafgaande melding. Daarnaast geldt soms een kortere meldingstermijn van vijf werkdagen. Bedrijven mogen die kortere termijn hanteren voor reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden als dat anders tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot kan leiden. Particulieren mogen de meldingstermijn van vijf werkdagen aanhouden voor bepaalde asbesttoepassingen, bijvoorbeeld bij het verwijderen van een klein oppervlak asbesthoudende vloerbedekking.

Toezicht

Met het wijzigen van de vergunningplicht in de meldingsplicht komt de nadruk sterker dan voorheen te liggen op toezicht. Dit vraagt een omslag van alle betrokkenen. Burgers en bedrijven kunnen geen weloverwogen advies meer krijgen via het aanvragen van een vergunning. In de nieuwe situatie zal de toezichthouder goed op de hoogte moeten zijn van de regels, want hij zal snel moeten beslissen of het (sloop)werk conform de regels wordt uitgevoerd. De afweging kan bijvoorbeeld leiden tot het stilleggen van werkzaamheden, een besluit met een behoorlijke impact. Niet in de laatste plaats omdat vanwege de grote financiële belangen een onterechte stillegging snel leidt tot claims.

Ook op andere terreinen gaat het toezicht op asbestsanering op de schop. Voor het toezicht op de gecertificeerde asbestbedrijven is sinds dit jaar een dominante rol voor de certificerende instellingen weggelegd. Vanaf 1 januari zijn deze instellingen getransformeerd van private organisaties naar zelfstandige bestuursorganen. Zij zien toe op de uitvoering van vernieuwde certificatieschema’s die deel uitmaken van de Arboregelgeving. De Inspectie SZW heeft daarnaast aangekondigd strenger dan voorheen te gaan controleren of het personeel van een asbestverwijderingsbedrijf aan het gevaar van asbestbesmetting wordt blootgesteld. Het moge duidelijk zijn: vanaf 2012 ligt de focus op asbest!

Tim Segers, Advocaat bij Banning Advocaten

Reageer op dit artikel