artikel

Aannemer moet waarschuwing ook kunnen bewijzen

bouwbreed Premium

Op de aannemer rust een waarschuwingsplicht voor onjuistheden in de opdracht van zijn opdrachtgever. De ratio hierachter is dat de waarschuwing de opdrachtgever in de gelegenheid stelt maatregelen te treffen ter voorkoming van schadelijke gevolgen. Verzaakt de aannemer deze plicht, dan kan hij aansprakelijk zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

De waarschuwingsplicht speelde een rol in een recente uitspraak van de Raad van arbitrage voor de bouw (24 februari 2012, No. 32.881). In die procedure stelde de aannemer te hebben gewaarschuwd, maar kon dat niet bewijzen. Dat kwam de aannemer duur te staan. Arbiter hield hem volledig aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg was.

De kwestie ging over een tussen partijen gesloten aannemingsovereenkomst voor de bouw van een woning. Aan de aannemer was onder meer opgedragen constructieberekeningen te vervaardigen. De aannemer maakte deze berekeningen en nam daarbij in de wanden van het souterrain gevelsteunen op. Bij de uitvoering had de aannemer de gevelsteunen echter niet aangebracht, omdat het aanbrengen daarvan niet in de overeenkomst was opgenomen. De overeenkomst was namelijk eerder tot stand gekomen dan de constructieberekeningen waren vervaardigd.

Arbiter was van oordeel dat de aannemer op zijn minst zijn opdrachtgever had moeten waarschuwen voor het feit dat het aanbrengen van de gevelsteunen volgens zijn eigen constructieberekeningen noodzakelijk was. De aannemer stelde zich op het standpunt ter zake gewaarschuwd te hebben, doch dat de opdrachtgever niet wilde dat de gevelsteunen zouden worden aangebracht. De opdrachtgever betwistte dat de aannemer hem had gewaarschuwd. Hij stelde zich juist op het standpunt dat de aannemer geadviseerd had dat het aanbrengen van de gevelsteunen constructief niet nodig was.

De aannemer kon in de procedure geen stukken overleggen waaruit bleek dat hij zijn opdrachtgever had gewaarschuwd. Het lag wel op zijn de weg dat te bewijzen, maar nu hij dat niet kon, kon arbiter niet anders oordelen dan dat de aannemer niet aan zijn waarschuwingsplicht had voldaan.

U bent gewaarschuwd: leg uw waarschuwing schriftelijk vast!

Ancella M. Klunne, Advocaat bij Severijn Hulshof advocaten

Reageer op dit artikel