artikel

Bouwproces weer als één geheel zien

bouwbreed

Er moet meer ruimte komen voor onconventionele concepten op het gebied van samenwerkingvormen en nieuwe technieken. Alleen dan kunnen we de noodzakelijke vernieuwing tot stand brengen, vindt Rob van Wingerden.

Levensduurdenken, ketensamenwerking en vernieuwend leiderschap zijn de drie leidende thema’s van Vernieuwing Bouw. Deze onderwerpen zijn niet willekeurig gekozen, maar hebben een duidelijke onderlinge samenhang. Het zijn bovendien thema’s die alle actoren in de bouwsector raken. Met een alsmaar groeiende wereldbevolking en het schaarser worden van elementaire grondstoffen wordt het belang van duurzaam denken en doen alleen maar groter. De bouwsector erkent de noodzaak daarvan. Voor de gebouwde omgeving streven wij naar energieneutrale nieuwbouw in 2020 en naar halvering van het energieverbruik in de bestaande bouw in 2030. Een enorme opgave die vraagt om een andere manier van handelen. De oude manier van werken is gebaseerd op een multi-monocultuur en leidt tot suboptimale resultaten. Onze focus is daarbij vooral gericht op de korte termijn. Door de jaren heen hebben wij stelselmatig afgeleerd om zaken integraal aan te pakken, een situatie die is ontstaan in de wederopbouwperiode. Er moest veel worden gebouwd in korte tijd. De grote vraag – denken in kwantiteit – heeft specialisatie uitgelokt en het proces werd opgeknipt. Dat is nu ook terug te zien in onze opleidingen. Hoe breed de scholing ook begint, naarmate we daarmee vorderen moeten wij steeds meer kennis laten vallen om te specialiseren in een bepaald vakgebied. Terwijl juist multidisciplinaire kennis en kunde nodig is om de complexe vraagstukken van vandaag en morgen – denk aan energieverbruik, klimaatverandering, grondstoffenschaarste, veiligheid, vergrijzing, mobiliteit, verdeling van welvaart – het hoofd te kunnen bieden. Vraagstukken die niet alleen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten worden aangepakt, ook het economisch klimaat dwingt ons daartoe. Nieuwe middelen en technieken, zoals virtueel bouwen en lean management, stellen ons in staat verschillende disciplines aan elkaar te koppelen om faalkosten terug te dringen en de productiviteit en kwaliteit te verhogen. Tegelijkertijd kunnen wij de klant optimaal bedienen. Belangrijk is het bouwproces weer als één geheel te zien. Daarbij is niet één partij leidend. Wij gaan toe naar een tijd waarin het aankomt op slim opereren binnen netwerken in plaats van te denken in hiërarchische ketens. De partij die het slimst de kennis en kunde van de keten weet te mobiliseren krijgt automatisch de regie. Het gaat erom elkaars belangen, verwachtingen en interesses te kennen en te sturen vanuit competenties. Alle ketenpartners weten van elkaar wat zij wanneer doen en op welke manier. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om op basis van een gedeeld doel samenhang aan te brengen en de aanwezige kennis en kunde optimaal te benutten. De sleutel hierbij is meer aandacht voor de menselijke factor. Ga in een vroeg stadium samen om tafel, verken elkaars belangen, stel ieders doelen vast en stel de spreekwoordelijke vraag ‘Wie ben jij?’. Zo kan optimaal worden toegewerkt naar een gedeeld doel met een gezamenlijk resultaat zonder misverstanden en verspilling. Met experimenten en door meer en beter gebruik te maken van de potentie in de sector kan de noodzakelijke omslag worden gemaakt.

Slimme antwoorden

Er moet letterlijk en figuurlijk meer ruimte komen voor nieuwe, onconventionele experimenten op het gebied van samenwerkingsvormen en nieuwe technieken. Alleen dan kunnen we de noodzakelijke vernieuwing tot stand brengen. Dat begint al bij de uitvraag. Een opdrachtgever met een uitdagende en slimme vraag aan de markt ontlokt even slimme antwoorden. Geen enkele partij kan deze vernieuwing op eigen houtje realiseren. Hoe langer de keten en hoe breder het netwerk, hoe substantieel groter het resultaat! Gelukkig zien wij steeds meer successen. Hiermee bewijst de sector zijn kracht tot vernieuwing. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Reageer op dit artikel