artikel

Virtueel bouwen als innovatieve oplossing

bouwbreed

Het reduceren van faal- en frictiekosten is een belangrijk thema in bouwwereld. Het ligt dan ook voor de hand om te komen tot een betere beheersing van de bouwprojecten, vindt Winfried Nanninga. Echter, tussen theorie en praktijk bestaat nog een lastig te overbruggen kloof.

Virtueel bouwen zou significant kunnen bijdragen aan het reduceren van faalkosten. Door het gebruik van 3D-modellen ontstaat een veel beter inzicht in alle dimensies van toekomstige bouwconstructies. Eventuele problemen en conflicten in het ontwerp kunnen daarmee in een vroeg stadium worden opgelost. Daarvoor moeten wel aanzienlijke investeringen worden gedaan, zowel voor de aanschaf van hard- en software als voor opleiding, infrastuur en beheer. Een belangrijke rechtvaardiging voor deze IT-uitgaven is de verwachte efficiencyverbetering en samenhangende kostenbesparingen.

Breder perspectief

Voor het bereiken van echte innovaties in het bouwproces moet vanuit een breder perspectief gekeken worden naar de verbetering van de informatiehuishouding als geheel. Dit is een taak die duidelijk breder is dan uitsluitend het ICT-domein en veel beter aansluit bij het vakgebied van de informatiemanager. De wijze waarop de informatiemanager hieraan invulling kan geven, wordt beschreven in het information governance structure (IGS) model. Centraal uitgangspunt van het IGS-model is dat informatiemanagement wordt beschouwd als een zelfstandige intermediair tussen de bedrijfsvoering en de ICT-organisatie. Daarnaast bevat het model een overzicht van de belangrijkste taken die tot het domein van informatie- management gerekend moeten worden. Taken die voor een belangrijk deel al bestaan, maar nu nog zijn verdeeld over de bedrijfs- en IT-kolom. De belangrijkst vier takenclusters in het model, zijn:

• Invulling geven van het beleid en de structuur van Informatiemanagement (architectuur, SOA, etc.)

• Verzorgen van proces- en services management (organisatie, cultuur, processen, etc.)

• Beheer van informatie en content (applicaties, documenten, etc)

• Uitvoeren van data- en gegevens management (metagegevens, databases, etc.).

Uiteraard kunnen deze takenclusters weer verder worden uitgesplitst in individuele taken en werkzaamheden. Met het IGS-model in gedachte wordt het niet alleen makkelijker om de toegevoegde waarde van informatiemanagement te onderkennen, maar ook om te voorspellen waar de nieuwe ‘innovatieve’ ontwikkelingen zich zullen gaan voltrekken. Als we huidige ontwikkelingen binnen het virtueel bouwen bezien vanuit het oogpunt van het IGS-model, dan blijkt dat het zwaartepunt van de aandacht aan het verschuiven is vanuit het ICT-domein naar de ‘onderste lagen’ van het IM-domein. Bijvoorbeeld de toegenomen aandacht voor applicatie-integratie, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling en de inrichting van gezamenlijke objecten bibliotheken. Daarnaast ontstaat steeds meer aandacht voor awareness en opleiding. Een volgende,en mogelijk nog ingrijpender innovatiestap binnen het virtueel bouwen, is het streven naar nieuwe en geïntegreerde proces- en organisatievormen. Met deze ketenintegratie zijn we in de bovenste lagen van het IM-domein terecht gekomen. De hiermee samenhangende professionalisering en cultuurverandering, zullen een mogelijk nog grotere uitdaging vormen in het streven naar duurzame innovatie.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van nieuwe technologieën als virtueel bouwen, maakt het mogelijk om het bouwproces beter te beheersen en de faal- en frictiekosten te reduceren. De inrichting van de noodzakelijke infrastructuren en systemen wordt in eerste aanleg vanuit de IT-afdeling aangestuurd. Om echter niet alleen efficiencyvoordelen te behalen, maar ook tot echte innovatieve oplossingen te komen, is een ‘mind-shift’ noodzakelijk: niet langer de IT afdeling, maar het informatiemanagement zal de leiding moeten nemen bij de innovatie van het bouwproces. Het IGS-model biedt de informatiemanager de structuur om deze rol ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven.

Reageer op dit artikel