artikel

Bouwlobby boekt veel resultaten

bouwbreed Premium

De stelling dat de bouwlobby absent is, is niet in lijn met de realiteit. Jan van Tuinen zet de resultaten van Bouwend Nederland op een rij.

Bouwend Nederland zet zich als branchevereniging in voor de belangen van het overgrote deel van de bouwsector. Waar het kan doen we dat samen met andere organisaties in de sector. Het liefst doen we dat in overleg, zodat we met één stem spreken – en als het niet anders kan doen we dat alleen, maar dan nog steeds wel namens 5000 bouwondernemingen die de overgrote meerderheid van uitvoerende bouw vertegenwoordigen, in al z’n zeer diverse geledingen.

Nog maar enkele jaren geleden kenden deze geledingen elk hun eigen vereniging. Vanuit die versplintering is de stap naar één Bouwend Nederland al een wapenfeit van formaat. Nog recenter is de samenwerking aan de cao-tafel met de AFNL, waardoor alle werkgevers in de uitvoerende bouw nu met één stem spreken. Die zegeningen mogen we zeker tellen, als het gaat om effectieve belangenbehartiging.

Effectiviteit

Ook in de Tweede Kamer en rondom het kabinet gaat het uiteindelijk om effectiviteit. Altijd overal aanwezig zijn in elke wandelgang mag nooit een doel op zich zijn, overal over meetwitteren evenmin. Wij weten wanneer en op welk niveau we welk onderwerp aan de orde moeten stellen met de juiste feiten en argumenten. We zijn daarom geregeld in contact met alle fracties in de Kamer, hoewel dat niet altijd zichtbaar is voor alle andere Kamerleden of voor journalisten. Maar welke weg we ook bewandelen, het levert harde resultaten op waar menige sector met bewondering naar kijkt.

Stellen dat de bouwlobby absent is, is dan ook niet in lijn met de realiteit. We mogen concluderen dat de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek het belang van de bouwsector ziet. Want ondanks de zware, jarenlange crisis die ook de overheidsfinanciën raakt, nemen overheden vaak gunstige maatregelen voor de bouw; die mogen zelfs geld kosten. In de afgelopen periode bereikten we concreet de volgende serie resultaten:

Tijdelijke verlaging van het btw-tarief op arbeid van 19 naar 6 procent, plus een verlenging daarvan.

Een stimuleringspakket voor de infrastructuur van honderden miljoenen euro’s.

Verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent.

Versnelling van projecten door de herziening van de Tracéwet en de aanpassing van de Spoedwet wegverbreding.

Maatregelen voor doorstroming in de huursector.

Het verlengen van de hogere NHG.

Ook hebben we aan de wieg gestaan van de Crisis- en herstelwet, we hebben tevens veel projecten aangedragen die daaronder vallen; onlangs konden we dus ook het nut bewijzen van deze wet, zodat er binnenkort sneller en meer gebouwd kan worden. En tenslotte pakken we samen concrete onderwerpen op met Rijkswaterstaat, Uneto-VNI en NLIngenieurs is het Convenant Tunnelbouw afgesloten wat meer helderheid schept rond rollen en verantwoordelijkheden rond de bouw van tunnels. Dit alles bereiken we ondanks de zware, jarenlange crisis die de overheid noopt tot diverse pijnlijke bezuinigen. Politici hebben dus een goed oog voor de ernstige situatie in de bouw, zodat er goede maatregelen worden genomen die niet altijd direct positief uitpakken voor de overheidsfinanciën. Dat zien we in Den Haag, dat zien we ook in het land, bij de provincies en gemeenten. Want belangen behartigen, dat doen we op veel meer plekken dan alleen rond het regeringscentrum.

Vernieuwing

Tot slot merk ik nog op dat voorzitters en directeuren van brancheverenigingen uit de gehele bouwkolom vijf keer per jaar met elkaar spreken, met als centraal punt de vernieuwing van de bouwsector, maar ook over andere bouwgerelateerde thema’s. Dat vindt plaats in het Cencobouw-overleg waarin zowel Bouwend Nederland als BNA, NLingenieurs, Uneto-VNI, Neprom, NVTB, HIBIN, FOSAG-NOA en Aedes vertegenwoordigd zijn.

Nogmaals: stellen dat de bouwlobby absent is, is niet in lijn met de realiteit. Natuurlijk hebben we nog onze zorgen en wensen, maar als we kijken wat de resultaten van onze belangenbehartiging zijn, vraag ik me af: welke sector doet ons dat na?

Algemeen directeur Bouwend Nederland

Reageer op dit artikel