artikel

Innoveren vraagt om samenwerking

bouwbreed

De bouwsector innoveert voldoende, maar richt zich vooral op de korte termijn. Bedrijven hebben innovaties nodig die inspelen op nog niet uitgesproken behoeften van de markt, menen Arjan Suijkerbuijk en Pieter van der Zwet.

De bouw is lange tijd niet uitgedaagd om te innoveren. Veel traditionele aanbestedingsvormen schrijven zodanig gedetailleerde bestekken voor dat elk initiatief om te innoveren wordt ontmoedigd. Waarom zou je iets beters verzinnen als elke afwijking van het bestek de kans op gunning alleen maar verkleint? Nu budgetten meer dan ooit onder druk staan, steeds meer alternatieve aanbestedingsvormen ontstaan, en de klant en gebruiker aan invloed winnen, ontstaat er steeds meer ruimte voor eigen initiatief. Sterker nog, eigen initiatief en innovatie zijn in rap tempo noodzakelijk geworden. Niet alleen om werk, maar vooral winstgevend werk, te verwerven, te blijven verwerven en wellicht zelfs te creëren. Er gebeurt in de sector al veel. Onder meer langs de lijnen van lean, BIM en ketensamenwerking wordt volop geïnnoveerd. Maar is dit voldoende? Deze innovaties lijken zich vooral te richten op de korte termijn en op verbetering van het bestaande. Faalkosten worden gereduceerd en bouwkosten verlaagd. Maar speelt dit ook voldoende in op de fundamenteel veranderde klantvraag? Kodak bijvoorbeeld geloofde dat de markt voor fotorolletjes nooit zou verdwijnen. Te laat werd ingezien dat de markt fundamenteel was gewijzigd. Als gevolg hiervan werd te laat aangehaakt bij de ontwikkelingen van de digitale camera, waarmee de concurrentiepositie was verspeeld.

Opkomende trends

Naast innovaties ter bevordering van de efficiëntie, hebben bedrijven innovaties nodig die inspelen op gewijzigde en misschien zelfs nog niet uitgesproken behoeften van de markt. Voorbeelden hiervan zijn opkomende trends als collectief particulier opdrachtgeverschap, individuele klantbenadering en een toenemende vraag naar meerjarenonderhoudscontracten door bijvoorbeeld woningcorporaties. Hierop inspelen is essentieel voor het lange termijn bestaansrecht van een onderneming. Dit vraagt om een andere manier van innoveren. Niet zozeer incrementeel innoveren maar om radicaal innoveren. Innovaties die de kern van de bedrijfsactiviteiten raken en opnieuw vormgeven.

Zoals zo vaak is het de kunst om een juiste balans te vinden, in dit geval tussen zowel incrementeel als radicaal innoveren. Hoe turbulenter de omgeving, hoe groter de behoefte aan radicale innovaties. Het combineren van incrementele en radicale innovaties vereist sturing en ondersteuning vanuit de leiding. Een betrokken leiding die zowel ruimte als richting geeft. Ruimte en stimulans om te experimenteren en ondersteuning biedt bij het uitwisselen van de ervaringen. Want innovaties worden niet door eenlingen gerealiseerd. Innovaties vragen om samenwerking tussen medewerkers, afdelingen, bedrijven en zelfs sectoren. Aan het management de taak deze samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen.

J.P. van Eesteren B.V.

KPMG Segmentleider Bouw

Reageer op dit artikel