artikel

Niet in mijn achtertuin

bouwbreed Premium

De overheid investeert in windenergie, het doel is om tot 6000 megawatt opgesteld vermogen windenergie te komen in 2020. Dit is nodig om de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 te halen die de rijksoverheid zich heeft gesteld. Door wettelijke vereisten te versoepelen of te schrappen voor de bouw van windturbines probeert de wetgever een steentje bij te dragen aan het behalen van die doelen. De ‘not in my backyard’-reactie is en blijft echter hardnekkig.

Het voert te ver in deze bijdrage de ins & outsvan wetgeving omtrent energieprojecten en in het bijzonder windenergieprojecten hier te bespreken. In deze korte bijdrage besteed ik aandacht aan de reactie van omwonenden, en ook gemeenten, aangeduid als Not In My Backyard (NIMBY) wanneer er initiatieven worden ontplooid om windturbines of windmolenparken te bouwen. Maatschappelijk wordt vrijwel algemeen aanvaard dat alternatieve energiebronnen noodzakelijk zijn, zoals windenergie. Uit de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hier de Afdeling), kan uit het grote aantal zaken worden opgemaakt dat er doorgaans veel weerstand bestaat van burgers en gemeenten tegen windturbines. Men is vooral beducht op geluidhinder en gevaar als gevolg van het losraken van wieken door gebrek aan onderhoud. Wettelijke instrumenten zoals in de Crisis- en herstelwet om de besluitvorming voortvarender te maken, zoals de inzet van het provinciale inpassingsplan en het bouwvergunningvrij maken van de bouw van kleine windturbines op een aantal bedrijventerreinen in Nederland (opgenomen als innovatieve ontwikkeling in de Crisis- en herstelwet), maken de vrees hiervoor echter niet kleiner. Al uit een rapport uit 2008 van het RIVM (Briefrapport 09333002/2008, ‘Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden’) bleek dat juist het nauw betrekken van omwonenden door de gemeente bij de bouw van windturbines bijdraagt aan de acceptatie ervan en een vermindering van de hinderbeleving. Hiermee kan de NIMBY-reactie danig worden verminderd met minder beroepsprocedures tot gevolg. De wettelijke instrumenten waarmee besluitvorming omtrent de bouw van windturbines ‘geforceerd’ wordt door de doorzettingsmacht van de provincie te versterken dan wel een vergunningplicht te schrappen kunnen volgens mij alleen optimaal effect sorteren wanneer daarbij de aanbevelingen voor omgang met omwonenden zoals in het Briefrapport (in bijlage 1) beschreven, worden opgevolgd.

Onderzoeksmedewerker Instituut voor Bouwrecht (IBR)

IBR-cursus 14 februari te Utrecht

www.bouwrechtonline.nl/Agenda/Details/77

Reageer op dit artikel