artikel

Richtlijn beperkt opleggen Wav-boete

bouwbreed

De Arbeidsinspectie wordt door nieuwe Europese regelgeving beperkt in het opleggen van boetes aan ondernemingen vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen.Sander Groen geeft weer op welke wijze de Arbeidsinspectie wordt beperkt en hij legt uit dat deze beperking goed nieuws is voor de bouwsector.

De Arbeidsinspectie hanteert een zéér ruim werkgeversbegrip; veel ruimer dan wat er in het normale spraakgebruik onder wordt verstaan. Alle schakels in de keten van opdrachtgever tot opdrachtnemer vallen hieronder. Indien een onderaannemer – als formele werkgever – een illegale vreemdeling werkzaamheden laat verrichten, wordt een boete opgelegd aan de onderaannemer, maar tevens aan de hoofdaannemer én aan de opdrachtgever. Niet relevant is of de partijen in de keten instemmen met, of op de hoogte zijn van de illegale arbeid. De boete bedraagt 8000 euro per illegale werknemer.

Ongebreidelde uitbreiding

Deze ongebreidelde uitbreiding van het werkgeversbegrip wordt waarschijnlijk ingeperkt door de Europese richtlijn illegale tewerkstelling die inmiddels in werking is getreden. Dit is goed nieuws voor de bouwsector waar veel wordt gewerkt in onderaanneming. Volgens de definitie van de richtlijn is een werkgever een natuurlijk of rechtspersoon voor of onder wiens leiding en/of toezicht de tewerkstelling plaatsvindt. Dit lijkt er op dat ook het ruime werkgeversbegrip zoals is bepaald in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) wordt gehanteerd.

Echter, in de richtlijn is een bijzondere regeling neergelegd voor sectoren waar onderaanneming gebruikelijk is. Dit zal in de praktijk voornamelijk voor de bouw gelden. Alleen de (onder)aannemer die als werkgever illegale vreemdelingen heeft tewerkgesteld, en de rechtstreekse opdrachtgever kan naast of in plaats van de formele werkgever worden gesanctioneerd. Dat is de partij die een contractuele overeenkomst heeft met de (onder) aannemer waar de illegale tewerkstelling heeft plaatsgevonden. Uit de richtlijn volgt dus dat in de keten van aannemers die bij een bepaald bouwproject zijn betrokken alleen één schakel in de keten, naast de formele werkgever, een Wav-boete opgelegd kan krijgen. Dit gaat veel minder ver dan het ruime werkgeversbegrip van de Arbeidsinspectie waarbij elke partij in keten een boete krijgt opgelegd. Hier kan de richtlijn dus uitkomst bieden.

De andere partijen die niet rechtstreeks in een contractuele verhouding zijn betrokken, kunnen alleen een boete opgelegd krijgen als zij wetenschap hadden dat de (onder)aannemer werkte met illegale werknemers.

Aansprakelijkheidregels

De richtlijn laat wel toe dat individuele lidstaten in hun nationale wetgeving striktere aansprakelijkheidsregels mogen vastleggen. Naar mijn mening kan dat niet zover gaan dat Nederland een geheel eigen nationaal ruim werkgeversbegrip mag hanteren, dat zoveel ruimer is dan wat de richtlijn voorschrijft.

De richtlijn is ook van belang bij al lopende procedures tegen de Arbeidsinspectie. Er kan namelijk een beroep op worden gedaan.

Advocaat bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers

Amsterdam

Reageer op dit artikel