artikel

Wijziging grondroerdersregeling

bouwbreed Premium

Met ingang van 1 augustus 2011 is de Wion (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten), ook wel grondroerdersregeling, gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op agrariërs, kolk- en huisaansluitingen en defensieterreinen.

De Wion legt verplichtingen op de bij het graafproces betrokken partijen. Dit ter voorkoming van graafschades. De betrokken partijen zijn de opdrachtgever, de grondroerder en de netbeheerder. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de grondroerder zijn werkzaamheden op zorgvuldige wijze kan verrichten. Hiertoe moet de opdrachtgever voldoende tijd en middelen ter beschikking stellen.

De grondroerder moet een elektronische graafmelding doen bij het Kadaster, de kabels en leidingen lokaliseren en de kaartgegevens op de graaflocatie aanwezig hebben. De netbeheerder moet via het Kadaster elektronisch nauwkeurige horizontale ligginggegevens verstrekken.

Ook voor agrariërs geldt dat zij wettelijk verplicht zijn (althans de eerste keer) een graafmelding te doen voor graafwerkzaamheden in eigen grond tot 50 centimeter, zij het dat de naleving hiervan niet wordt gehandhaafd. Het is de bedoeling agrariërs in de toekomst ter zake een wettelijke vrijstelling te verlenen. Omdat zij niettemin belang hebben bij het verkrijgen van ligginggegevens over netten in hun grond, is met ingang van 1 augustus 2011 in de Wion bepaald dat agrariërs gratis de beschikking kunnen krijgen over kaarten van hun percelen waarop de ligging van de ondergrondse netten is aangegeven.

Sinds 1 augustus 2011 is ook permanent geregeld dat de netbeheerders hun huisaansluitingen niet op de tekeningen hoeven op te nemen. Tot 1 augustus gold deze regeling slechts tot 2016. Een huisaansluiting is dat deel van het rioolnet tussen een onroerende zaak en het hoofdriool. Er bestaat voor netbeheerders dus geen verplichting om gegevens over huisaansluitingen uit te wisselen. Deze verplichting bestaat ook niet meer voor de kolkaansluiting, het deel van het rioolnet dat dient voor de afvoer van afvalwater vanaf de openbare weg naar het hoofdriool. De achterliggende gedachte is dat deze putten zichtbaar zijn en de grondroerder zodoende geen kaartmateriaal nodig heeft.

De Wion is ook gewijzigd ter zake de defensieterreinen. De wijziging dient ertoe meer aan te sluiten bij de feitelijke behoefte. Gebleken was dat het niet voor alle defensieterreinen noodzakelijk was een afwijkend regime met betrekking tot de informatie-uitwisseling te hanteren. Voor defensieoefenterreinen geldt nu het regime van de reguliere procedure van de informatie-uitwisseling, terwijl een aantal defensieterreinen (zoals marinehavens en militaire luchthavens) onder het regime van de veiligheidsgebieden is gebracht.

Advocaat bij Severijn Hulshof advocaten

Reageer op dit artikel