artikel

Complexe regels zorgen voor onrust

bouwbreed

Het Bouwbesluit, de Wabo, de nieuwe Natuurwet en de aangekondigde Omgevingswet. De nieuwe wet- en regelgeving stort zich bijna als een lawine over zowel de sector als de lokale overheid uit. Een beetje rust aan het front van wet- en regelgeving is, vinden Frits Nuss en Coen van Rooyen, niet te veel gevraagd.

Met de decembermaand voor de deur zou het de Nederlandse overheid weinig kwaad doen om het bekende Dickens-verhaal a Christmas Carol opnieuw te lezen. In dit verhaal krijgt de oude boekhouder Scrooge in de kerstnacht bezoek van drie geesten die hem verleden, heden en toekomst tonen. Wat zou er gebeuren als deze drie geesten de Nederlandse overheid zouden bezoeken?

Allereerst zou de geest van het verleden laten zien dat NVB meerdere malen heeft gewaarschuwd dat de Wabo voor gemeenten te ingewikkeld is. Bovendien past de methode van één vergunning op één moment niet bij de gefaseerde werkwijze van de ontwikkelaar. Overige brancheverenigingen uit onze sector zwegen of applaudisseerden zelfs voor het plan van de overheid. Het was dan ook niet te vermijden dat overheid Scrooge de wetgeving, blind voor de nadelige gevolgen, invoerde.

De geest van het heden toont hierom nu dat de Wabo voor veel onduidelijkheid zorgt en het gemeentelijk apparaat ernstig belast. Doorgronden van de procedures die moeten worden doorlopen om de benodigde vergunning te krijgen, bezorgt zowel ambtenaren als marktpartijen niet zelden hoofdpijn. NVB legt op dit moment zelfs in een speciale publicatie uit hoe ontwikkelaars de wet het best kunnen gebruiken.

Het is niet vreemd dat gemeenten als gevolg van de complexe Wabo- procedures inmiddels hun leges verhogen, waarmee de beoogde lastenverlichting overigens goeddeels teniet wordt gedaan. Ook zal de geest van het heden laten zien dat NVB het nieuwe Bouwbesluit als onvolgroeid bestempelt.

Bij de beraadslaging hebben partijen in de Tweede Kamer nog een tsunami aan moties ingediend waarvan veel nog in het Bouwbesluit een plaats moeten krijgen. Maar ondanks de onvolkomenheden zullen de sector en de lokale overheden hier vanaf 1 april 2012 wel mee moeten werken.

En natuurlijk neemt de geest van het heden ook een kijkje bij de nieuwe Natuurwet die op het punt van invoeren staat. Op zich zitten in deze wet vereenvoudigingen waarin NVB zich prima kan vinden. Zo is het een voordeel dat de uitvoering van natuurtaken naar de provincies gaat. Dat betekent minder loketten en dat is dus goed. Echter, de beoogde vereenvoudiging kan er ook toe leiden dat de twaalf provincies min of meer een eigen beleid gaan voeren.

In het wetsvoorstel ontbreken de instrumenten om dit tegen te gaan. Ook is het nog volstrekt onduidelijk hoe de nieuwe Natuurwet zich verhoudt tot het megalomane idee om een Omgevingswet in te voeren. Want wellicht wordt de Natuurwet straks helemaal door deze Omgevingswet vervangen.

De geest van de toekomst zal de overheid tonen dat zij met de eerder genoemde wetten, maar ook met de Crisis- en Herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening kluwen aan complexe regelgeving heeft gecreëerd. Hierdoor zullen de betrokken partijen door de bomen het bos niet meer zien. Regelgeving waarvan de intentie nu juist zo goed was; namelijk het versimpelen van de regelgeving. Alleen zó complex uitgevoerd, dat het er alleen maar ingewikkelder en dus onwerkbaar van werd.

Het zou goed zijn als onze Scrooge, de overheid, morgen met een hernieuwde kerstgedachte wakker wordt en zijn lot probeert te veranderen. Laat onze Scrooge hiertoe de komende vijf jaar vooral niets wijzigen aan het omgevingsrecht. Rust aan het front, dat moet zijn devies zijn. Laat iedereen eerst maar eens met de huidige vereenvoudigde wet- en regelgeving aan de gang gaan, daar hebben we onze handen al aan vol.

Juristen bij NVB

Reageer op dit artikel