artikel

installatie: Goede legionellapreventie

bouwbreed Premium

Ondanks de toegenomen aandacht voor preventie wordt nog altijd te vaak legionella geconstateerd in leidingwaterinstallaties van zwembaden, sportcomplexen en scholen. Oorzaak: beheerders volgen de wet- en regelgeving niet op of zijn zich onvoldoende bewust van hun zorgplicht. Gebouwbeheerders kunnen risico’s voor recreanten en scholieren én hoge boetes voorkomen door op tijd de juiste maatregelen te nemen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de mate waarin beheerders van zogenoemde prioritaire installaties, zoals zwembaden en sauna’s, voldoen aan de eisen op het gebied van waterkwaliteit. Hieruit komt een schokkend beeld naar voren. In zo’n 50 procent van de onderzochte installaties is sprake van een verhoogd tot sterk verhoogd risico op legionella. Bovendien is de situatie in 2010 is nauwelijks verbeterd ten opzichte van een jaar eerder.

Beheerders van zwembaden en sauna’s (zogenoemde prioritaire installaties) plegen vanaf 1 juli van dit jaar een economisch delict als zij niet volledig voldoen aan de legionellawetgeving. Eigenaren van prioritaire installaties hebben op grond van de drinkwaterwetgeving de plicht om een risicoanalyse en een beheersplan op te stellen en die vervolgens ook nauwgezet uit te voeren en de uitgevoerde maatregelen vervolgens vast te leggen in een logboek. De VROM-inspectie controleert sinds 1 juli strenger op naleving van de regels. Overtredingen worden gesanctioneerd met boetes die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s.

Voor sportcomplexen en scholen geldt een zorgplicht. Bij een legionella-uitbraak lopen beheerders van deze categorie gebouwen de kans om voor de rechter te worden gedaagd en een forse claim te moeten incasseren. Alle reden dus om ook aan deze installaties veel aandacht te schenken.

Problemen zijn te voorkomen door het nemen van de juiste maatregelen. Uneto-VNI heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in kennisopbouw op het terrein van legionellapreventie. Beheerders kunnen dan ook gebruik maken van de deskundigheid van installatiebedrijven om de werkzaamheden te laten uitvoeren. Veel installatiebedrijven beschikken inmiddels bovendien over de kennis en kunde om het beheer van een collectie leidingwaterinstallatie volledig uit handen te nemen. Gebouwbeheerders die hun verantwoordelijkheden niet nemen, lopen grote risico’s. Geen enkele gebouwbeheerder wil dat iemand ziek wordt of zelfs overlijdt door een legionellabesmetting in zijn gebouw. Bovendien zien we dat instellingen waar besmetting is geconstateerd negatief in het nieuws komen. Imagoschade en inkomstenderving zijn het gevolg. Dat is allemaal onnodig als preventie voldoende aandacht krijgt.

Ir. Marcel Engels

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel