artikel

Geef helderheid over waterbeleid

bouwbreed Premium

De uitdagingen om Nederland nu en in de toekomst droog te houden en voldoende ruimte voor schoon water te hebben zijn groot, meent Robbert Coops. Zeker in een periode van bezuinigingen blijkt het waarborgen van waterveiligheid en -kwaliteit een enorme opgave en dito investering.

Niet alleen de overheid, maar ook private partijen zullen daarom in samenwerking duurzame en zo nodig innovatieve oplossingen moeten realiseren. Duurzame gebiedsontwikkeling waarin water een belangrijke rol speelt is daar een van. Maar ook allerlei vormen van publiek-private of publiek-publieke oplossingen moeten ervoor zorgen dat op een realistische manier vorm wordt gegeven aan de ambitieuze en kostbare plannen van de Deltacommissie. Duidelijk is gelukkig wel de maatschappelijke urgentie van een actief waterbeleid, al is daar nog onvoldoende geld voor geoormerkt. Als de geluiden niet bedriegen zal dat ook in de nieuwe rijksbegroting niet gaan lukken.

Prioriteiten

Toch zal juist nu helderheid moeten ontstaan welke prioriteiten, verwachtingen en inspanningsverplichtingen er bestaan binnen de waterketen. Zowel aan publieke als aan private zijde dreigt anders stagnatie. Provincies en waterschappen moeten nog wennen aan hun nieuwe rol als ruimtelijk ordenaars, de wetgeving is daaraan nog onvoldoende aangepast en risicovolle financiering is door de internationale financiële ellende niet erg populair. De aanstaande debatten over de Miljoenennota die ongetwijfeld plaatsvinden tegen de achtergrond van het onlangs afgesloten Bestuursakkoord Water en het Deltaprogramma zullen misschien helpen om vastgelopen trajecten zoals de Blauwe Stad of de Wieringerrandmeer een nieuw perspectief te bieden. Maar het maatschappelijk debat daar omheen zal naar verwachting minstens zo belangrijk zijn. Het gaat immers om publieke basisvoorzieningen of het nu om de natte infrastructuur of om dijken gaat. Techniek, budgettaire en politieke afwegingen, het is allemaal van belang, maar het publieke belang behoort toch echt voorop te staan. Want: Hoe kunnen we ons voorbereiden op extreme droogte of wateroverlast en gevolgen van klimaatveranderingen? Welke keuzes maakt de politiek in financieel krappe tijden? Welk risico is aanvaardbaar voor onze hoogwaterbescherming? En voor de drinkwatervoorziening? Hoe kan verzilting worden tegengegaan? Hoe zorgen we voor een optimaal klimaat voor innovatie en economische groei? Hoe kan de beschikbare waterkennis optimaal worden ingezet en geëxporteerd?

De discussies over ‘water’ binnen de rijksoverheid vinden nu nog vooral plaats tegen de achtergrond van het onlangs afgesloten Bestuursakkoord Water.

Concrete afspraken

Bij die gelegenheid hebben de rijksoverheid, waterschappen, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven concrete afspraken gemaakt over het waterbeleid. Het belangrijkste doel van het waterakkoord is met minder kosten en minder bestuurlijke drukte ons land de komende jaren droog en veilig te houden. Er is daarmee een investeringsopgave vastgelegd op het gebied van veiligheid tegen overstromingen, voor een goede zoetwatervoorziening, ter voorkoming van wateroverlast, voor het stedelijk waterbeheer en de waterketen en voor het verbeteren van de waterkwaliteit. In dat opzicht is de overeenkomst met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte opvallend. Nu de uitvoering nog, die niet mag lijden aan een gebrekkige of talmende besluitvorming, onzekere financiering of gebrek aan draagvlak. Duidelijkheid, ook daarover, is zeker niet alleen beleidsmatig, maar vooral maatschappelijk van belang. En dat geldt zeker ook voor de bouwsector die gebaat is bij heldere kaders en innovatieve uitdagingen.

Vandaag vindt in Nieuwspoort het Waterdebat 2011 plaats.

www.schuttelaar.nl

Reageer op dit artikel