artikel

juridisch Wat als de werknemer steelt?

bouwbreed

Bouwplaatswerknemers blijken soms zonder toestemming bouwmaterialen mee te nemen. Bij bouwbedrijven rijst in zulke gevallen de vraag of zij om die reden tot ontslag op staande voet mogen overgaan.

Om tot ontslag op staande voet over te gaan, moet sprake zijn van een dringende reden. Ontslag op staande voet leidt tot een acute beëindiging van het dienstverband. Gelet op de ernstige gevolgen voor een werknemer (geen loon, geen recht op WW) worden zware eisen gesteld aan het verlenen van ontslag op staande voet. Uit de rechtspraak blijkt dat bij de beoordeling waarde wordt gehecht aan het bestaan van een gedragscode binnen het bedrijf die strikt wordt gehandhaafd. Dit betekent niet dat zonder gedragscode ontslag op staande voet is uitgesloten. Bij ernstige misdragingen kan hiertoe ook aanleiding bestaan zonder gedragscode.

Een voorbeeld is de stelende bouwplaatswerknemer. Als stelen van de bouwplaats kan worden aangetoond, kan dat zeker aanleiding zijn tot ontslag op staande voet. Wel blijft het zo dat elke keer weer alle omstandigheden van het geval bij de beoordeling moeten worden meegenomen. Het is dan ook van belang altijd gedegen onderzoek te doen naar de reden/aanleiding van de gedraging en naar de omstandigheden.

In dit kader is het van groot belang dat de werknemer altijd vooraf wordt gehoord. Als de bedrijfsleiding bijvoorbeeld toestaat dat medewerkers bouwmaterialen meenemen voor privédoeleinden, kan dit een grond zijn voor verweer. Een heel andere situatie is als iedereen in het bedrijf – middels een gedragscode – weet dat het niet wordt getolereerd bouwmaterialen mee te nemen voor privédoeleinden. Wordt een gedragscode in de praktijk consequent nageleefd, dan zal een ontslag op staande voet in principe stand houden.

Bij ontslag op staande voet moet snel worden geschakeld. Er is wel gelegenheid de werknemer te horen, intern te overleggen en juridisch advies in te winnen, maar voortvarend handelen is geboden.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Om die reden merk ik nog op dat behalve het invoeren van een gedragscode het ook raadzaam is een gedegen referentenonderzoek te verrichten bij de aanname van personeel, standaard aangifte te doen bij de politie in geval van verduistering en eventueel steekproefsgewijs te controleren of werknemers goederen of geld meenemen (waarmee werknemers overigens wel moeten instemmen). In 2010 bleek 23 procent van de bouwbedrijven nog geen maatregelen te hebben getroffen om interne criminaliteit te voorkomen. Hier valt dus winst te behalen.

Advocaat bij de sectie arbeidsrecht van Boekel De Nerée,

Amsterdam.

Reageer op dit artikel