artikel

Lever energie via slimme netwerken

bouwbreed

Afgelopen week kondigde minister Verhagen aan vijf tot tien proeftuinen te gaan uitvoeren met slimme elektriciteitsnetten, ofwel smart grids.

 Marcel Engels ziet slimme netten als een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een duurzame energievoorziening in ons land en juicht de plannen van de minister dan ook toe.

Sterker nog: een slimme elektriciteitsvoorziening past naadloos in de visie van Uneto-VNI om zoveel mogelijk energie decentraal te gaan opwekken én te distribueren. De installateursvereniging heeft een visie op de toekomstige energievoorziening ontwikkeld, die gebaseerd is op een driestappenplan: Trias Energetica.

Beperken

Stap 1 richt zich op het beperken van de vraag naar energie (energiebesparing) en stap 2 bestaat uit een verschuiving naar het gebruik van duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen. Voor zover het nodig is om fossiele brandstoffen in te zetten, moet stap 3 van Trias Energetica ertoe leiden dat dat zo efficiënt en schoon mogelijk gebeurt. Maar de meeste aandacht gaat wat Uneto-VNI betreft uit naar de eerste twee onderdelen: energiebesparing en inzet van duurzame energie. In de praktijk komen die onder meer tot uitdrukking in de toepassing van duurzaam bouwen, samenwerkingsverbanden op het gebied van energiebesparing (onder de noemer e.nu) en het ontwikkelen en toepassen van innovaties als warmtepomptechniek, led-verlichting, zonnepanelen, windmolens, waterkracht en biomassa. Op basis van een toekomstverkenning die ondernemersorganisatie Uneto-VNI heeft laten uitvoeren door onder andere TNO – Radar 2020 – blijkt dat het mogelijk is om op termijn op een duurzame manier en vrijwel zonder uitstoot van CO2te voorzien in de behoefte aan energie van consumenten en bedrijfsleven in Nederland. In deze visie blijft het verlies van energie door transport tot een minimum beperkt. Anders gezegd: het systeem is erop gericht voortdurend te streven naar een stroom die zo laag mogelijk blijft. Zodra er ergens in het energienet een overschot ontstaat, wordt de energie zoveel mogelijk in de directe omgeving, liefst zelfs binnen hetzelfde gebouw, gebruikt op een plaats waar op dat moment juist vraag naar (en dus eigenlijk een tekort aan) energie is.

Voorwaarden

De toekomstvisie van Uneto-vniis gebaseerd op vier voorwaarden, waaraan we als samenleving in de komende jaren kunnen en moeten voldoen:

1. EnergiebesparingIeder bedrijf en ieder huishouden brengt de vraag naar en het verbruik van energie zoveel mogelijk terug. Daarvoor is in eerste instantie bewustwording nodig, maar ook energiezuinige apparatuur en innovatieve systemen kunnen veel energiebesparing opleveren.

2.Duurzame energieproductieDe energie die we nodig hebben, wekken we duurzaam op. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan zonne-energie, windenergie en warmtekrachtkoppeling. Wat de bron ook is, we gaan de energie bij voorkeur dichtbij de plek opwekken, waar de energie nodig is.

3. EnergieopslagDuurzame energie is vaak niet beschikbaar op het moment en op de plaats waar die energie nodig is. Het is dus noodzakelijk om techniek te ontwikkelen die het mogelijk maakt om de gewonnen energie op te slaan en zonder te veel verlies te transporteren.

4. Smart gridsOm de opgewekte energie vervolgens efficiënt te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat bijvoorbeeld de woningen in de ene straat gebruik kunnen maken van de energie die de woningen in een andere straat opwekken. En andersom. Een intelligent netwerk

kan ervoor zorgen dat op die manier een woonwijk zijn eigen lokale energiemanagement opzet en volledig zelfvoorzienend wordt.

Om de decentrale productie en distributie van energie in goede banen te leiden, zijn slimme netwerken (smart grids) nodig. Een slim netwerk houdt voortdurend het verbruik in de gaten van huishoudens, bedrijven en apparaten die eraan verbonden zijn. Met die informatie kan het netwerk de levering en het verbruik van energie nauwkeurig op elkaar afstemmen. In het toekomstbeeld van Uneto-VNI is het zelfs mogelijk om elektrische auto’s op deze manier van duurzaam opgewekte stroom te voorzien.

Groot aantal

Onze energievoorziening is nu nog afhankelijk van een klein aantal grootschalige energiecentrales. In de visie van Uneto-VNI zal die taak terechtkomen bij een groot aantal kleinschalige energieproducenten. Consumenten en bedrijven zullen in de toekomst niet meer alleen energie afnemen, maar ook energie aan elkaar leveren via slimme netwerken. Het is belangrijk dat minister Verhagen nu heeft aangekondigd om in een aantal proeven ervaring op te gaan doen. Uneto-VNI en de bij haar aangesloten leden brengen daarbij graag hun kennis en kunde in.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel