artikel

Stel bouwveiligheidsplan op tijdens de ontwerpfase

bouwbreed

Sinds de invoering van de Wabo is het indienen van een bouwveiligheidsplan verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Cor van den Berg ziet grote overeenkomsten met het Veiligheids- en Gezondheidsplan en vraagt zich af of beide niet gecombineerd kunnen worden in één projectveiligheidsplan. Die meneer was echt boos. Het duurde zeker tien minuten eer […]

Sinds de invoering van de Wabo is het indienen van een bouwveiligheidsplan verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Cor van den Berg ziet grote overeenkomsten met het Veiligheids- en Gezondheidsplan en vraagt zich af of beide niet gecombineerd kunnen worden in één projectveiligheidsplan.

Die meneer was echt boos. Het duurde zeker tien minuten eer hij enigszins uitgeraasd was. Hij belde met onze telefonische helpdesk, een service die Aboma aan de bedrijven biedt die zich bij ons hebben aangesloten. Of het normaal was wilde hij weten, dat hij wel twee verschillende veiligheidsplannen moest maken. Getuige zijn razernij was hij een andere mening toegedaan.

Gevaren

Nadat onze beller ietwat gekalmeerd was, deed hij zijn verhaal. Als aannemer had hij een project aangenomen. In het bestek was geregeld dat hij moest zorgen voor de V&G-coördinatie tijdens de uitvoeringsfase. Een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) met een overzicht van gevaren die specifiek op dit project betrekking hebben, ontbrak evenwel bij de inschrijvingsdocumenten.Tijdens de aanwijzing had zijn opdrachtgever desgevraagd aangegeven dat het V&G-plan later aan de stukken zou worden toegevoegd. Dat was niet meer gebeurd en tijdens de eerste bouwvergadering had onze aannemer aangeboden voor het V&G-plan te zorgen. Het was echter niet het ontbreken van het V&G-plan dat de woede van de aannemer had gewekt. Aan een dergelijke gang van zaken was hij inmiddels wel gewend. Nee, het feit dat er volgens de gemeente nog een ander veiligheidsplan moest komen: een bouwveiligheidsplan, was voor hem de druppel geweest die de emmer deze keer deed overlopen.

Eén en ander is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die 1 oktober jl. in werking trad. De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sinds die datum geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hierin wordt het indienen van een bouwveiligheidsplan verplicht gesteld bij de aanvraag om een omgevingsvergunning. Zo’n bouwveiligheidsplan heeft betrekking op de veiligheid rondom de bouwplaats. Het V&G-plan daarentegen op de veiligheidsaspecten op de bouwplaats.

Op zich is het fenomeen bouwveiligheidsplan niet nieuw: al voor inwerkingtreding van de Wabo bestond het. Toen echter hoefde het alleen aan de bouwvergunningsaanvraag te worden toegevoegd “voor zover die gegevens en bescheiden naar het oordeel van burgemeester en wethouders nodig zijn om aannemelijk te maken dat het desbetreffende bouwen voldoet aan de bij of krachtens de wet voor dat bouwen geldende eisen.” En dat was vaak niet het geval, zodat de huidige situatie een verzwaring ten opzichte van de oude betekent.

Mosterd na de maaltijd

Opmerkelijk is wel dat het de aannemer was die om een bouwveiligheidsplan werd gevraagd.Heeft de Bor het immers niet over een aanvrager “die gegevens en bescheiden verstrekt ten behoeve van de toetsing aan overige voorschriften dan de bouwverordening?” Kunnen de maatregelen die genomen moeten worden om een veilige omgeving van een bouwplaats te garanderen, niet al tijdens de ontwerpfase worden vastgesteld? Deze maatregelen dienen toch onderdeel uit te maken van de offertes die door de diverse inschrijvende aannemers worden ingediend? Het pas tijdens de uitvoeringsfase opstellen van een bouwveiligheidsplan is als mosterd na de maaltijd. Mosterd, kan de smaak van een maaltijd verrijken. De enige voorwaarde is dat het op het juiste moment aan de maaltijd wordt toegevoegd. Zo niet, dan leidt het alleen tot afgrijzen.

Bouwveiligheidsplan en V&G-plan zijn weliswaar complementair aan elkaar, maar beide hebben ze risicobeheersing als doel. Vooral door van veiligheid een issue te maken tijdens het ontwerpen, ontstaat een zowel binnen als buiten de bouwhekken veilig te realiseren bouwproject. Het te allen tijde verplicht stellen van een bouwveiligheidsplan betekende een administratieve lastenverzwaring. Is het nu geen tijd om V&G-plan en bouwveiligheidplan bij elkaar te voegen?

Veiligheidskundige bij Aboma in Ede

Reageer op dit artikel